Aanmelden voor de nieuwsbrief

Vragen waarmee deelnemers naar het praktijkcongres komen

Terug naar overzichtspagina >>

Ik behandel aanvragen omgevingsvergunningen, soms complex, vaak met buitenplanse afwijking. Wil me laten informeren hoe en of we hierbij rekening moeten houden met de Wet natuurbescherming. We zijn een gemeente zonder oorspronkelijke bebossing en Natura 2000-gebieden maar natuur is in opkomst.

Welke informatie gebruiken gemeenten om aanvragen voor een omgevingsvergunning op volledigheid t.a.v. natuurwetgeving te toetsen?

Na 3 maanden nieuwe wet, hoe doet iedereen het en waar gaat het nog mis?
Welke vragen hebben gemeenten en hoe kunnen we er samen voor zorgen dat procedures goed verlopen.
Ik kom naar deze dag voor het opdoen van kennis over het onderdeel natuur in de omgevingsvergunning.

Ik kom naar deze dag om te netwerken en om te zien hoe andere gemeentes omgaan met natuurwetgeving in relatie tot vergunningverlening. Vooral de relatie met evenementen is hierbij interessant.

Hoe krijgen we als gemeente duidelijk of bij een omgevingsvergunningaanvraag nu wel of niet negatieve effecten voor flora en fauna optreden?

Ervaring opdoen in de werkwijzen bij andere gemeenten t.a.v. de Natuurwet en soortenbeleid.

Waar ligt juridisch de grens tussen het Wabo-bevoegd gezag en het Wnb-bevoegd gezag, waar het gaat om te bepalen of wel/geen Vvgb nodig is? Oftewel in welke situaties loopt het Wabo-bevoegd gezag het risico om op de stoel van het Wnb-bevoegd gezag te gaan zitten? Anders gezegd: de gemeente heeft de toetsing goed gedaan, maar is daarbij (deels) op de stoel van het Wnb-bevoegd gezag gaan zitten (bijv. bij het beoordelen dat verbodsbepalingen door mitigatie niet worden overtreden en op basis daarvan door Wabo-bevoegd gezag de conclusie wordt getrokken dat geen Vvgb nodig is).

Kennis halen en delen m.b.t. toepassing Wnb

Hoe werkt het nieuwe stelsel van de omgevingswet voor natuur en landschap door op het gemeentelijk niveau in omgevingsvisie en omgevingsplan?

Uitwisseling aanpak vgl. met andere gemeenten

Hoe procedures en risico op vertraging voorkomen? Het knelpunt zijn niet zozeer de maatregelen en de kosten, maar de papierwinkel die daar aan voorafgaat.

Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen. Welke kansen en meerwaarde voor natuur zijn er te verzilveren door slimme samenwerkingsverbanden. Maar ik wil vooral inspiratie op doen!

Antwoord verkrijgen op plichten en juridische geborgenheid van gemeenten ten aanzien van het omgevingsloket op basis van de Wnb.

Hoe wordt er in de praktijk omgegaan met de soortenbescherming bij de omgevingsvergunning? Wanneer worden er natuuronderzoeken gevraagd? En wanneer is daardoor natuur een aandachtspunt (vvgb) bij de omgevingsvergunning.

De rol van de gemeenten bij de omgevingsvergunning, onderdeel natuur. Wat in de praktijk van een initiatiefnemer kan worden gevraagd, en wat van de gemeente.

Algemene informatie opdoen en casussen horen.

Vanuit de Wabo is samenwerking nodig tussen gemeenten en provincies. Om dit goed gestalte te geven is het belangrijk dat je referenties overeen komen. Informatie voor gemeenten is daarom net zo belangrijk voor provincies. Samen staan we immers aan de lat om uitvoering te geven aan de Wabo in combinatie met de Wnb?!

Netwerken en informatie delen

Ervaringen uitwisselen met collegae t.a.v. de invoering van de nieuwe Wet natuurbescherming

Hoe kan je tot een generieke of gebiedsgerichte ontheffing komen?

Rolverdeling: provincie en gemeente, wie toetst wat (inhoudelijk en ontvankelijkheid)?

Om kennis op te doen hoe gemeenten omgaan met de nieuwe natuurwet en de omgevingswet.

Ik wil graag meer weten over de ervaringen van gemeenten.

De nieuwe Natuurbeschermingswet in relatie tot omgevingsvergunningen.

Hoe borg je juridisch de mitigerende maatregelen in de omgevingsvergunning waarbij dit handhaafbaar is;
Handhaving hoe ver ga je met je beoordeling als gemeente (scheidingslijn gemeente/provincie)?; Overige handhavingsvraagstukken.

1. Hoe controleer je of de aanvrager van een omgevingsvergunning terecht of onterecht het onderdeel natuur heeft aangevraagd.
2. Moet vanaf 1-1-2017 bij elke aanvraag omgevingsvergunning een natuurtoets/quickscan opgevraagd worden?

Informatie over soortmanagementplannen

Is er nog toekomst voor individuele ontheffing voor vogels?

Hoe gaan we als gemeente om met het wel of niet aanhaken aan de Omgevingswet? Waar moeten we op letten in het vervolg en hoe kunnen we de afdeling toezicht en handhaving goed zijn werk laten doen?

Moet voor elke (ook de kleinere) aanvraag omgevingsvergunning bouwen/slopen/werk of werkzaamheid een ecologisch onderzoek worden gedaan door initiatiefnemer, als bij een check door bevoegd gezag in een databank blijkt dat er beschermde soorten voor kunnen komen?

Vergelijken of we op de goede weg zitten met onze gebiedsontheffing, of dat het slimmer en beter kan. Eventueel kennis delen van waar wij nu staan en hoe het gaat.

Wat is de beste aanpak voor de vergunningaanvraag van herziening wandel-, ruiter-, en ATB-routes op Veluwezoom?

Hoe om te gaan met biodiversiteit in een gebied zonder vastgelegde natuurdoelstellingen, rekening houdend met verschillende gebruikersgroepen en een hoge recreatieve druk. En hoe kan begrazingsbeheer hierin een bijdrage leveren?

Interesse in ontwikkelingen omtrent Wnb en werkwijze gemeenten.

Betekent het feit dat artikel 4.6 Wet natuurbescherming niet in werking is getreden dat er ook een omgevingsvergunningplicht geldt voor het vellen van houtopstanden buiten de bebouwde kom ogv de Wet natuurbescherming als je de vergunningplicht niet hebt uitgesloten in de bomenverordening? Hoe past dit in de dereguleringsgedachte?

Hoe kan ik de behandeling van een vergunningaanvraag nog efficiënter maken.

Ik wil graag inzichten opdoen in de knelpunten die gemeenten ervaren met de uitvoering van de Wnb als het gaat om soortenbescherming.

Wat ervaren verschillende actoren (gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, natuurorganisaties) als de grootste barrières voor verdere opschaling van natuurinclusief bouwen in relatie tot woonwijken?

Ik ben met name benieuwd naar de koppeling gemeente – provincie – omgevingsdienst. Wie pakt welke rol / verantwoordelijkheid op welk moment. Hoe houden we met elkaar het doel voor ogen: duurzame instandhouding soort? In het bijzonder bij kleine particuliere aanvragen (bijv. dakkapel op pannendak): Verzoeken we particulieren om een onderzoek natuur bij dit soort kleine aanvragen? En hoe zit dat bij sloopmeldingen?