Column; Natuurwetgeving

Kappen van bomen langs N-wegen, kwestie van formaliteit?

Er zijn plannen opgevat om duizenden bomen te kappen langs N-wegen. Het argument hiervoor is dat dit beter is voor de verkeersveiligheid. Omdat bomen voor onder andere vleermuizen een belangrijke functie vervullen is kap niet zo maar mogelijk.

Bomen en vleermuizen
Bomen en met name bomenrijen kunnen belangrijke functies vervullen voor vleermuizen. In bomen kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. Bomenrijen in een open landschap kunnen fungeren als foerageergebied en/of als vliegroute. Een vliegroute is een geleiding in het landschap waarlangs vleermuizen zich verplaatsen tussen verblijfplaats en foerageergebied en vaak essentieel voor het functioneren van een vleermuisverblijfplaats.

Bescherming van vleermuizen
Alle vleermuizen zijn beschermd volgens de Europese Habitatrichtlijn. Ook de vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen zijn beschermd. Deze bescherming houdt in dat alle activiteiten die de functionaliteit van een verblijfplaats aantasten verboden zijn. Door het kappen van duizenden bomen langs N-wegen is de kans groot dat vleermuizen onvoldoende voedsel gaan vinden en niet meer bij hun foerageergebieden kunnen komen. De voorgenomen kap brengt de gunstige staat van instandhouding van diverse vleermuissoorten mogelijk in gevaar. Voordat de bomen kunnen worden gekapt moet dan ook eerst onderzocht worden voor welke vleermuissoorten de bomen van belang zijn.

En de verkeersveiligheid dan?
Zijn de bomen van belang voor vleermuizen of voor andere beschermde soorten, dan kan de kap alleen plaatsvinden met een ontheffing voor de Flora- en faunawet. Onderdeel van deze ontheffingsprocedure is een belangenafweging. Een ontheffing kan alleen worden verleent op basis van de in de wet genoemde belangen. Verkeersveiligheid kan vallen onder het belang “Volksgezondheid of openbare veiligheid”. Per locatie waar vleermuizen in het spel zijn, moet duidelijk worden aangetoond dat de verkeersveiligheid in het geding is. Tevens moet worden aangegeven waarom kap de beste oplossing is en het toepassen van bijvoorbeeld een geleiderail niet mogelijk is.

Verantwoordelijkheid voor provincies en gemeenten
De provincies moeten in de rol van initiatiefnemers zorgen voor een adequaat onderzoek op elke locatie waar voorgenomen is om de bomen langs wegen te kappen. De gemeentes moeten op hun beurt de benodigde onderzoeken goed beoordelen voordat zij een kapvergunning afgeven.

Mitigatie
In het geval van een verleende ontheffing is vaak ook mitigatie nodig. Dit impliceert het terug planten van bomen. Wanneer deze op grotere afstand van de wegen zelf moeten komen te staan impliceert dit mogelijk medewerking van grondeigenaren langs de N-wegen.

Tenslotte
Naast vleermuizen kunnen bomen langs N-wegen ook voor vogels met jaarrond beschermde nesten, beschermde planten, reptielen of insecten een essentiële functie hebben en waarvoor het aanvragen van een ontheffing noodzakelijk is.

Door: Martin van den Hoorn, Regelink Ecologie & Landschap

Martin van den Hoorn is werkzaam als adviseur ecologie bij Regelink Ecologie & Landschap en eigenaar van CENW l Contra-expertise Natuurwetgeving. Vanuit deze functies heeft hij dagelijks te maken met wet- en regelgeving rond natuur. In deze rubriek wordt telkens een actueel onderwerp behandeld.


2 reactie op “Column; Natuurwetgeving

  1. Uiteraard zijn bomen belangrijk voor natuur en landschap en verdienen veel aandacht en een goede bescherming.

    M.b.t. vleermuizen en de functie van bomen als trekroute voor deze dieren vind ik de waarde van bomen(en boomrijen) overdreven. Er vliegen tienduizenden vleermuizen over de Afsluitdijk. Deze dieren zijn ook in staat zich te oriënteren zonder bomen en kunnen een nieuwe route maken als er zich een verandering voordoet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *