Rubriek; Laatste weetjes over de Wet natuurbescherming

De nieuwe regels voor houtopstanden

Door: Anne Reichgelt (VBNE)

De bescherming van houtopstanden wordt gedecentraliseerd. Provincies en gemeentes kunnen regels stellen ter bescherming van biodiversiteit en landschappen als het gaat om houtopstanden.

Op dit moment is de bescherming van houtopstanden geregeld in de Boswet. De Boswet is een simpele wet uit 1961 met als doel het oppervlakte bos in Nederland in stand te houden. Dit is een kwantitatieve bescherming. De Boswet bestaat uit een kapmeldingsplicht en een herplantplicht buiten de bebouwde komgrens Boswet. Gemeentes stellen deze komgrens vast. Vanaf 1 januari 2017 zal de Boswet opgaan in de nieuwe Wet natuurbescherming in het hoofdstuk Houtopstanden. Een aantal zaken zullen dan veranderen.

Landelijke vrijstellingen
Wanneer het kappen van een houtopstand onderdeel is van een Natura 2000-beheerplan, dan is er vanaf 1 januari een vrijstelling van de meldings- en herplantplicht. Het Natura 2000-beheerplan is vastgesteld door de provincie. Daarnaast zijn er uitzonderingen voor onder andere de teelt van biomassa en voor brandgangen.

Decentralisatie
Vanaf 1 januari hebben de provincies de bevoegdheid om regels te stellen ten aanzien van houtopstanden. Provincies kunnen een kapverbod instellen, regels stellen aan de herplant en zij zijn het nieuwe loket voor de kapmelding. Alle provincies hebben in hun provinciale verordeningen, waarin zij de regels omtrent de nieuwe Wet natuurbescherming beschrijven, ook een hoofdstuk opgenomen over houtopstanden. Bij elke provincie is het anders geregeld. Vooral als het gaat om vrijstellingen zijn er verschillen. Zo biedt Drenthe een ontheffing van de meldplicht en de plicht om op hetzelfde perceel te herplanten wanneer de aanvrager een bos heeft in de provincie Drenthe met een oppervlakte groter dan 1000 hectare. En Utrecht biedt ook een ontheffing van de meldplicht voor eigenaren met meer dan 1000 hectare. Flevoland biedt een vrijstelling van de meldingsplicht voor beheerders met meer dan 75 hectare bos in Flevoland.

Bevoegdheid gemeente
Gemeentes blijven de bebouwde kom grens houtopstanden vaststellen. Daarnaast krijgen zij de ruimte om ter bescherming van biodiversiteit en landschappen ook regels te stellen ten aanzien van houtopstanden. Dit komt omdat artikel 4.6 van de nieuwe Wet natuurbescherming niet in werking zal treden. Artikel 4.6 veroorzaakte volgens het ministerie van Economische Zaken teveel onduidelijkheid over de bevoegdheden van gemeentes.

Natuur en landschap beschermt
Bijna alle provincies stellen eisen aan de verplichte herplant. Het gebruik van sierheesters, tuinsoorten, en soorten die volgens de provincie een gevaar vormen voor de natuurlijke biodiversiteit is niet toegestaan. En in Natura 2000-gebieden mag de herplant geen schade toebrengen aan de natuurlijke kenmerken en instandhoudingsdoelstellingen. Veel provincies hebben ook speciale voorwaarden opgenomen zodat rekening gehouden moet worden met het landschap in het algemeen. En bovendien kunnen gemeentes nu ook regels stellen ter bescherming van natuur en landschap buiten de bebouwde komgrens houtopstanden. Vooral voor knotwilgen, die bijna tussen wal en schip dreigden te vallen, is dit goed nieuws. De bescherming van houtopstanden is veranderd van een kwantitatieve bescherming in een meer kwalitatieve bescherming.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Anne Reichgelt: a.reichgelt@vbne.nl

1024x768de_nieuwe_regels_voor_houtopstanden

Knotwilgen