Aanmelden voor de nieuwsbrief

Voorgaande bijeenkomsten

Voorgaande bijeenkomsten

Symposium ‘Nieuw leven in het veen’ - 30-05-2018

Locatie: Bussum

Op 30 en 31 mei 2018 vindt het Laagveensymposium ‘Nieuw leven in het veen’ plaats. Schrijf de datum alvast in uw agenda. Meer informatie over programma en inschrijven volgt begin 2018.

Welke bodem kan verbranden én groeien? In Nederland kunnen we het antwoord bedenken want een veenbodem is hier een algemeen verschijnsel.

Hoewel we bekend staan als volk dat z’n eigen land heeft gemaakt, lukt het ons nog maar moeilijk om het veensysteem volledig naar onze hand te zetten.

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben in de afgelopen jaren veel nieuwe ervaringen opgedaan met het herstellen van laagveengebieden. Het gaat over herstel van petgaten, trilveen en blauwgrasland door baggeren, opslag verwijderen, plaggen en maaien. Dit alles in het kader van het Life-project Nieuw leven in het veen.

Deze kennis wordt op 30 en 31 mei 2018 gedeeld in een tweedaags symposium: in een zaal, maar ook in het veld. Met een programma waarin ook gelegenheid is voor een goed gesprek over behoud en toekomst van het veenlandschap.

Tijdens het symposium brengen we alle kennis en ervaring over het veenlandschap in Nederland bij elkaar. Een bijzondere kans. Reserveer de data alvast in de agenda!
Begin 2018 versturen we een uitnodiging en gaat de inschrijving open op laagveensymposium.nl

Veldcursus Ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen - 24-04-2018

Locatie: Reestdal

Op 24 april organiseren OBN en STOWA een veldcursus in het Reestdal over de ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen. Tijdens deze cursus gaat u de stappen doorlopen van het nieuwe handboek over dit onderwerp. Het gaat om een goede systeemanalyse van het stroomgebied. U leert processen begrijpen die bijdragen aan het herstel van levensgemeenschappen in de beek en het beekdal. Er worden ook nog twee veldcursussen georganiseerd in andere delen van Nederland.
U kunt zich hier aanmelden via STOWA.

Mini-symposium ‘Natuurbeheer en natuurontwikkeling’ - 23-11-2017

Locatie: Gelderland (exacte locatie wordt nog nader bepaald

Mini-symposium ‘Nieuwe Stedelijke Natuur’ - 12-10-2017

Locatie: Wellant College Gouda, Ronsseweg 555, 2803 ZK Gouda

Op 12 oktober 2017 organiseren we het mini-symposium ‘Natuurbeheer en Natuurontwikkeling; Nieuwe stedelijke natuur’ in samenwerking met Binder Groenprojecten, Bras Fijnaart, Hoek Hoveniers en Heem bij het Wellant College in Gouda. U bent daarvoor van harte uitgenodigd!

Stad en natuur. Waar ze vroeger een tegenstelling leken, is het tegenwoordig steeds vanzelfsprekender deze twee woorden in één adem te noemen. Dier- en plantensoorten weten de weg naar de stad te vinden. En niet alleen voor de flora en fauna is een natuurlijkere stad beter, ook op de mens heeft een groene omgeving een positieve uitwerking. Groen binnen de gemeentegrenzen krijgt daardoor steeds meer aandacht en wordt natuurlijker ingericht en beheerd.

‘Natuurbeheer en Natuurontwikkeling – Nieuwe Stedelijke Natuur’

Op 12 oktober 2017 organiseren we daarom het mini-symposium ‘Natuurbeheer en Natuurontwikkeling – Nieuwe stedelijke natuur’. Tijdens het mini-symposium inspireren we u graag om niet alleen stedelijk groen  natuurlijker te onderhouden, maar ook nieuwe stedelijke natuur aan te leggen. Vier sprekers nemen u, aan de hand van inspirerende voorbeelden, mee de stedelijke natuur in. Het belooft een interessante en inspirerende middag te worden voor iedereen die zich bezig houdt met stedelijk groen en ruimtelijke ordening.

Programma

Station Hofplein: Natuurlijke vegetaties in de stad
Rob Luyk, Binder Groenprojecten & Emile van Rinsum, Rotterdams Milieucentrum

Tiny Forest, de grote mogelijkheden van kleine bossen
Daan Bleichrot, IVN

Groene kansen op bedrijventerreinen
Mattijs van Dalen, NLGreenlabel

Natuur rond de stad
Maurice Kruk, Natuurmonumenten

Green Deal 1.000 Ha. Nieuwe Stedelijke Natuur

Dit mini-symposium wil u ook inspireren om deel te nemen aan de Green Deal 1.000 ha Nieuwe Stedelijke Natuur. Deze heeft als doelstelling om eind 2018 1000 hectare nieuwe stedelijke natuur te realiseren. De Green Deal is een initiatief van De Vlinderstichting, Regelink Ecologie & Landschap, de VHG, VNG en NL Greenlabel en wordt ondersteund door de ministeries van EZ en I&M.

Het definitieve programma inclusief sprekers volgt snel, hopelijk treffen we elkaar op 12 oktober!

Algemene informatie

 • Datum: 12-10-2017
 • Tijdstip: Inloop: 15:00 uur, start symposium: 15:30 uur tot c.a. 16:45, met aansluitend gelegenheid tot netwerken en een kleine borrel.
 • Locatie: Wellant College Gouda, Ronsseweg 555, 2803 ZK Gouda
 • Kosten: Deelname is kosteloos
 • Dagvoorzitter: Johannes Regelink

Dag van de Omgevingswet 2017 - 05-10-2017

Locatie: Provinciehuis Utrecht

Nationale Groendag 2017; 20 september in Krimpen aan den IJssel - 20-09-2017

Locatie: De Tuyter – Hart van Krimpen, Nachtegaalstraat 8 2922 VL in Krimpen aan den IJssel

Nationale Groendag 2017
20 september in Krimpen aan den IJssel

Thema
‘Met groen en blauw naar klimaatbestendige stad’

Op woensdag 20 september organiseren de gemeente Krimpen aan den IJssel, Operatie Steenbreek en en Entente Florale Nederland de Nationale Groendag 2017.

Door de grote toeloop van de afgelopen jaren is het wenselijk tijdig te reageren, dit vanwege de beperkte capaciteit.

Programma (onder voorbehoud)

 • ​09.45 Inloop
 • 10.30 10.35 Welkom door dagvoorzitter Jan Dirk Stouten
 • 10.35 – 10.40 Welkom door burgemeester Martijn Vroom van Krimpen aan den IJssel
 • 10.40 – 11.00 Andries Heidema, burgemeester van Deventer en vicevoorzitter van Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, licht het landelijke beleid rondom klimaatadaptatie toe.
 • 11.00 – 11.20 Mario Jacobs, wethouder van gemeente Tilburg, geeft aan hoe zijn gemeente omgaat met klimaatverandering. ‘Groen-blauwe structuren zijn een must voor klimaatadaptatie’
 • 11.20 – 11.40 Wim van Ginkel, CEO van De Koninklijke Ginkel Groep, over de rol van groen en de groensector bij de inrichting van klimaatbestendige steden.
 • 11.40 – 12.00 Conclusies en aanbevelingen. Dagvoorzitter stelt ter plekke met zaal en sprekers een lijst van aanbevelingen op voor de direct betrokkenen en voor de gemeenteraadsverkiezingen over het thema van de dag.
 • 12.00 Pauze en bezoek aan de stands
 • 13.00 Workshops starten met een rondleiding door Krimpen aan den IJssel. Onderstaande workshops worden gegeven.
  • Operatie Steenbreek over lokale netwerken en samenwerken met het (lokale) bedrijfsleven
  • Duurzaam Langeland: een toekomst- en klimaatbestendige herinrichting van deze woonwijk
  • Klimaatstresstest. Een sessie waarin centraal staat hoe gemeenten ontdekken wat de verandering van het klimaat voor hen betekent.
  • Een groene stad, hoe gezond is dat!? Laat u inspireren over wat groen voor de gezondheid kan doen. En denk mee over hoe u binnen  uw gemeente het thema  ‘groen & gezondheid’ kan oppakken in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Door Staatsbosbeheer en GGD.
 • 14.45 – 15.00 Krimpen aan de IJssel kent een groot bestuurlijk draagvlak voor participatie. Bij een groot aantal projecten beslissen burgers en bedrijven echt mee. Wat kunnen andere gemeenten hiervan leren? Wethouder Marco Oosterwijk licht dit toe.
 • 15.00 – 16.15 Prijsuitreiking Nationale Groencompetitie door Harry Boeschoten – Programmadirecteur Groene Metropool bij Staatbosbeheer. Uitreiking Steenbreektrofee door Isabelle Diks lid van GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer
 • 16.15 Afsluiting en netwerkborrel
 • 17.00 Einde

Kennis vergaren en netwerken
De Nationale Groendag is de optimale gelegenheid om kennis te vergaren voor een ieder die de maatschappelijke en economische waarde van groen wil implementeren in het beleid voor de komende jaren. Deze dag  leent zich uitstekend om te netwerken.

Wij zien u graag op 20 september in Krimpen aan den IJssel!

Het OmgevingsCongres - 14-09-2017

Locatie: De Veerensmederij, Amersfoort

Omschrijving:
De Omgevingswet beoogt een cultuurverandering. Maar wat gaat er allemaal veranderen? Hoe, en met wie werkt u aan “eenvoudig beter”? Welke aanpak vraagt uw organisatie? Tijdens de workshops krijgt u voldoende gelegenheid om uw kennis te delen met de andere deelnemers en om uw vragen te stellen.

Doelgroep:
Iedereen die werkzaam is bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten (RUD’s), veiligheidsregio’s, waterschappen en de rijksoverheid. En iedereen die werkt bij bouwbedrijven, architectenbureaus, projectontwikkelaars, grond-, weg- en waterbouwbedrijven, ingenieurs- & adviesbureaus, milieuadviesbureaus, erfgoed- en natuurorganisaties.
Kortom, het OmgevingsCongres is voor iedereen die direct of indirect gaat werken met de Omgevingswet.

 

Mini-symposium: ‘Bodem & Natuur’ - 14-09-2017

Locatie: Groene Welle college, Koggelaan 7, 8017 JN, Zwolle

Het is inmiddels duidelijk: de bodem is essentieel bij het oplossen van ecologische vraagstukken. Het bodemleven bepaalt bijvoorbeeld de beschikbaarheid van nutriënten en mineralen in de bodem. Hoe het gaat met de fysiologie en biologie van de bodem is veelal te zien aan de vegetatie. Zo vervult bodemleven een belangrijke rol bij natuurbeheer en natuurontwikkeling.

Mini-symposium ‘Bodem en Natuur’

Daarom organiseren Vlechtwerk en Regelink Ecologie & Landschap op donderdag 14 september 2017 samen het mini-symposium ‘Bodem en natuur’ bij Het Groene Welle in Zwolle. U bent daarvoor van harte uitgenodigd.

Tijdens het mini-symposium gaan vier sprekers in op de verschillende aspecten van bodembiologie in het natuurbeheer. Één spreker belicht de relatie bodem en natuur vanuit een chemisch perspectief. Twee sprekers behandelen op de biologische aspecten. De vierde spreker vertelt welke kennis van de bodem noodzakelijk is voor de ontwikkeling van plantengemeenschappen in grasland.

Het belooft een interessante middag te worden voor iedereen die natuurontwikkeling en bodembiologie wil integreren.

Programma en onderwerpen

Bodemchemie, over bloemrijke situatie op rijke gronden!
Emiel Brouwer, B-Ware

Bodembiologie-Plant interactie
Gerard Korthals, NIOO

Soil smart en enten van bodemleven op een wijze die weinig impact heeft op het biotoop waar geoogst wordt.
René Jochems, Groeibalans

Bodemchemie & bodembiologie -> Wat planten vertellen en reageren met beheer. 
Wim Schippers, Aardewerk Advies,

Start Adviesloket Bodem en Natuur

Het mini-symposium vormt ook de start van het Adviesloket Bodem en Natuur, een samenwerking tussen Datura Molecular Solutions, Groeibalans bedrijfsecologie,  Vlechtwerk en Regelink Ecologie & Landschap. Het Adviesloket Bodem en Natuur gaat vanuit een systeemanalyse natuurontwikkelings- en natuurbeheersvraagstukken analyseren en praktijkadviezen geven.

Hopelijk treffen we elkaar op 14 september!

Kristianne van der Put & Johannes Regelink

Vlechtwerk – www.vlechtwerk.nu

Regelink Ecologie & Landschap – www.regelink.net

Algemene informatie

 • Datum: 14 september 2017
 • Tijdstip: Inloop: 15:00 uur, start symposium: 15:30 uur
 • Locatie: Groene Welle college, Koggelaan 7, 8017 JN, Zwolle
 • Kosten: Deelname is kosteloos
 • Dagvoorzitter: Johannes Regelink
 • Aanmeldingwww.regelink.net/mini-symposium-bodem

Seminar Wet natuurbescherming - 07-09-2017

Locatie: Paulus Borstraat 41, 3812 TA Amersfoort

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming ingevoerd. Deze wet brengt drie bestaande en ingewikkelde natuurwetten samen; de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet. Het doel is een simpelere wetgeving en een verhoging van de biodiversiteit op het platteland en in de stad.

We zijn nu ruim een half jaar na de invoering van de wet en we zijn benieuwd naar de ervaringen van deze wet. Daarom organiseren we op donderdag 7 september 2017 het seminar Wet natuurbescherming in Amersfoort. Bestuursrechtadvocaat Anita Nijboer van advocatenkantoor Ekelmans & Meijer legt dan uit wat er in de praktijk is veranderd en hoe de wet is ontvangen bij de betrokken.

Bent u hier benieuwd naar? En heeft u vragen aan Anita Nijboer kom dan naar deze masterclass waar u bij wordt gepraat over de laatste ontwikkelingen.

Datum: donderdag 7 september 2017
Tijden: 13.30 – 16.00 uur en netwerkborrel van 16.00 – 16.30 uur
Locatie: Paulus Borstraat 41, 3812 TA Amersfoort

Inloopspreekuur Wet natuurbescherming – provincie Noord-Brabant - 04-09-2017

Locatie: Provinciehuis in Den Bosch

Na de vakantie organiseert de provincie een laagdrempelig spreekuur voor adviseurs die vragen hebben en/of met collega’s ervaringen willen uitwisselen over de Wet natuurbescherming. Maandag 4 september van 14.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom in het provinciehuis in Den Bosch. Adviseurs van provincie en Omgevingsdienst Brabant-Noord zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Natuurlijk kunt u uw vragen ook via NIEUWEWNB@brabant.nl stellen. Deze worden dan weer verwerkt in de nieuwsbrief of in de veel gestelde vragen op de website www.brabant.nl onder Wet natuurbescherming.

Mini-symposium ‘eDNA in Ecologisch onderzoek’ - 22-02-2017

Locatie: Helicon Velp, Larensteinselaan 26b, 6882 CT, Velp

Ecologie zit in ons DNA. Die verbindende factor is de reden om, in samenwerking met Datura, op woensdagmiddag 22 februari 2017 een mini-symposium ‘Nieuwe toepassingen: eDNA in Ecologisch onderzoek’ te organiseren bij Helicon in Velp. U bent daarvoor van harte uitgenodigd!

eDNA wordt steeds meer gebruikt om de aan- of afwezigheid van soorten aan te tonen. Deze middag vertellen 4 sprekers waarom zij eDNA gebruiken in hun onderzoeken. De nadruk deze middag ligt op het toepassen van eDNA in het kader van natuurwetgeving.

Programma

Toepassen van eDNA in natuuronderzoek

Menno Soes: Projectleider en ecoloog bij Bureau Waardenburg, ecologisch onderzoeksbureau.

Toepassen van eDNA biedt mogelijkheden om soorten waar te nemen die op andere wijze lastig aan te tonen zijn. Menno Soes zal ingaan op de voor- en nadelen, beperkingen en het gebruik van eDNA in de toekomst.

Muizen monitoren met eDNA.

Kees van Bochove: Directeur en onderzoeker bij Datura, een DNA laboratorium.

De aan- of afwezigheid van muizen aantonen met vallenonderzoek vraagt een behoorlijke inspanning. Diverse onderzoeken tonen inmiddels aan dat eDNA zeer geschikt is voor het aantonen van waterspitsmuis en noordse woelmuis. Kees van Bochove bespreekt hoe dit in zijn werk gaat en wat de toepasbaarheid is voor het aantonen van de aanwezigheid van andere zoogdieren

Gebruikt van eDNA in wetenschappelijk onderzoek

Maarten Schrama: Onderzoeker bij het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) – Universiteit Leiden.

eDNA-gebaseerde monitoringsproducten worden voornamelijk gebruikt voor de monitoring van gewervelden. Het CML werkt aan het bruikbaar maken van eDNA voor de monitoring van ongewervelden voor het monitoren van diversiteit en het in kaart brengen van (relatieve) biomassa. Wat zijn hierin de belangrijkste vondsten en uitdagingen.

eDNA monitoring van vissen in de grote rivieren

Ben Griffioen: Onderzoeker bij Imares, IJmuiden.

De huidige vismonitoring in de grote rivieren is grotendeels gebaseerd op fuikonderzoek. In het voorjaar van 2016 zijn eDNA monster verzameld, tegelijk met het fuikenonderzoek. Hoe verhouden de resultaten van het eDNA onderzoek zich tot het fuikonderzoek? Is eDNA bruikbaar voor monitoring van vissen in de grote rivieren?

Algemene informatie

Datum:                       22-02-2017
Tijdstip:                      Inloop: 15:00 uur, start symposium: 15:30 uur
Locatie:                      Helicon Velp, Larensteinselaan 26b, 6882 CT, Velp
Kosten:                      Deelname is kosteloos
Dagvoorzitter:            Johannes Regelink

Aanmelden

 

Mini-symposium natuurbeheer en natuurontwikkeling – Roermond - 19-01-2017

Locatie: Roermond

Bij de praktische uitvoering van natuurbeheer en natuurontwikkeling staat het halen van ecologische doelstellingen natuurlijk voorop. Toch blijkt het in de praktijk niet eenvoudig om hierop te sturen. Om kennis en ervaringen uit te wisselen organiseren Heem, Jonkers Hoveniers, RANOX natuuraannemer en Regelink Ecologie & Landschap op 19 januari 2017 een mini-symposium. Vier sprekers geven een korte presentatie waarna een discussie en aansluitend een borrel plaatsvinden. Een interessante middag voor iedereen die zich bezighoudt met groen- en natuurbeheer en natuurontwikkeling.

Onderwerpen

Sturen op kwaliteit: zoeken naar succesformules

Patrick Kloet – Teamleider – Staatsbosbeheer
Als teamleider is Patrick verantwoordelijk voor het aansturen van beheerders bij Staatsbosbeheer. Patrick zal ingaan op het beleid en het beheer van Staatsbosbeheer en vertelt wat de organisatie van opdrachtgevers verlangt. Waar loopt Staatsbosbeheer tegenop en wat zou veranderd kunnen worden?

Uitvoering van natuurbeheer en -ontwikkeling bij Natuurmonumenten

Frenk Janssen – Coördinator beheer Mergelland/ Maastricht  – Natuurmonumenten
Frenk zorgt voor het beleid en de uitvoering van natuurbeheer en -ontwikkeling bij Natuurmonumenten. Welke eisen stelt Natuurmonumenten aan aannemers? Hoe wordt de kwaliteit van de uitvoering geborgd? Op welke manier wordt daarbij rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna?

Ecologie bij het waterschap: mooie kansen of bijzaak?

Michel Smits – Ecoloog – Waterschap Roer en Overmaas
Als waterschap heb je invloed op het beheer en de inrichting van je eigen stroomgebieden. Tevens beïnvloedt het waterschap het waterpeil van agrarische percelen en natuurgebieden. Werken bij een waterschap biedt kansen voor ecologie. Hoe geeft Waterschap Roer en Overmaas daaraan invulling?

Essentaksterfte: een grote impact op natuur, bos en landschap.

Ronald Buiting – Directeur – Buiting Advies
Sinds kort is Nederland in de ban van de essentaksterfte. Deze bomenziekte grijpt razendsnel om zich heen. Wat zijn de gevolgen? Hoe kunnen we tot een goed plan komen om de effecten en risico’s om te zetten in kansen?

Bijeenkomst Wet natuurbescherming - 16-12-2016

Locatie: Hotel Haarhuis, Stationsplein 1, 6811 KG Arnhem

Symposium ‘Meer natuur in de stad, hoe doe je dat?’ - 24-11-2016

Locatie: Velp, Larensteinselaan 26a, 6882 CT, Velp

Mini-symposium Groenbeheer en Natuurontwikkeling - 10-11-2016

Locatie: TerraNext, Burgermeester Legroweg 33, Eelde

Uitnodiging mini-symposium Groenbeheer en Natuurontwikkeling

Sprekers en onderwerpen

Beheer, beleving en kwaliteit van de stadsparken in Meppel
Carolien van de Bles: Beleidsmedewerker groen en water, afdeling beleid en regie, gemeente Meppel
De gemeente Meppel heeft hele uiteenlopende stadsparken: Van strak aangelegde historische stadsparken met kort gemaaide gazonnen en (solitaire) oude bomen, tot parken met meer een natuurlijk karakter, waarin opgaande vegetatie en wilde bloemen domineren. De gemeente wil de kwaliteit van de parken verbeteren, zowel wat betreft de beleving en het gebruik ervan door bewoners als de natuurkwaliteit. Hoe pakken ze het aan? En hoe zie je keuzes terug in het beheer en de inrichting van de parken?

Essentaksterfte overal zichtbaar: wat zijn de gevolgen en wat kunnen we doen?
Margreet ter Steege: Directeur Buro Bakker, adviesburo voor ecologie, Assen
Essentaksterfte werd in 2010 voor het eerst gezien in de provincie Groningen. Sindsdien grijpt de ziekte razendsnel om zich heen. Essen komen veel voor, en zijn kenmerkend en beeldbepalend in bossen, lanen en langs wegen. Vrijwel overal zijn bomen ziek en zullen verloren gaan. Wat betekent dit voor de bosecologie, de aanwezigheid van verbindende elementen (o.a. vliegroutes voor vleermuizen) en voor de veiligheid in parken en langs wegen? Wat moeten we doen om de effecten van deze ingrijpende ziekte verzachten?

De onlanden: van idee tot uitvoering
Wilfred Alblas: Regio-directeur Groningen, Fryslân en Drenthe van Natuurmonumenten
Natuurmonumenten ontwikkelde de afgelopen jaren het natuurgebied De onlanden. Wilfred Alblas neemt ons mee in het proces dat daaraan vooraf ging. Wat is er van het oorspronkelijke idee uiteindelijk terecht gekomen? En welke tips heeft hij voor toekomstige natuurontwikkeling?

Rekening houden met flora en fauna bij groenbeheer langs infrastructuur
[Onder voorbehoud]: Provincie Groningen
De provincie Groningen houdt al jaren rekening met de natuurwaarden langs de infrastructuur die zij beheren, zowel langs wegen als watergangen. Welke uitdagingen komen ze tegen? Hoe gaan ze om met de weerbarstige praktijk van aannemers? En welke rol heeft hun eigen uitvoeringsdienst hierin?

Praktische informatie

Datum: 10 november
Tijd: 15 – 17 uur (vanaf 15 uur inloop, presentaties beginnen om 15:30)
Locatie: TerraNext, Burgermeester Legroweg 33, Eelde
Kosten: Geen

Aanmelden

 

Veldsymposium Dommelbimd - 24-09-2016

Locatie: Boxtel

Bent u actief in een burgerinitiatief in een natuurgebied of landschap bij u in de buurt? Of hebt u plannen hiervoor? Dan staat u zelf aan het roer om plannen te realiseren. Hierbij kunt u voor vragen komen te staan zoals: Hoe vind ik mijn weg bij de overheid? Welke mogelijkheden zijn er om aan geld te komen en hoe pak ik dat aan? Hoe creëer ik een enthousiaste omgeving die meedoet? Hoe organiseer ik het onderhoud en hoe borg ik continuïteit?

Op zaterdagmiddag 24 september 2016 organiseert het Programma Tweede Natuur van de provincies en het Rijk een veldsymposium met interactieve workshops in het gebied van de Dommelbimd in Boxtel. Deelname is gratis voor iedereen die actief is in een burgerinitiatief op het gebied van natuur en landschap, of plannen heeft hiermee te starten.  Tijdens het Veldsymposium Dommelbimd gaan vertegenwoordigers van burgerinitiatieven uit heel Nederland samen met professionals vanuit de overheid en andere betrokken organisaties met elkaar op zoek naar succesfactoren, kansen en valkuilen.  Het programma start om 12.00 uur aan de Grote Beemd 13 in Boxtel en wordt rond 17.00 uur afgerond. U kunt zich aanmelden via www.dommelbimd.nl

PROGRAMMA

12.00 u. Ontvangst met lunch en welkom door Albert Thijssen van het programma Tweede Natuur en IPO

13.00 u. Het verhaal van de Dommelbimd door Sylvia van Gulik en Toine Cooijmans

13.30 u. Aanvang workshops in het veld (bij slecht weer binnen)

16.00 u. Paneldiscussie over kansen en valkuilen met

 • Irini Salverda (bestuurskundig onderzoeker Alterra / WUR)
 • Willemijn Prast (communicatie adviseur Natuurmonumenten)
 • Sylvia van Gulik (voorzitter en initiatiefnemer Dommelbimd)
 • Albert Thijssen (Programma Tweede Natuur en IPO)
 • Peter Glas (watergraaf Waterschap De Dommel)
 • Peter van de Wiel (wethouder gemeente Boxtel
 • Hans Bleumink (vakjournalist)

16.45 u. Afronding en napraten met hapje en drankje

Symposium Nieuwe Wet natuurbescherming - 16-03-2016

Locatie: Provinciehuis Utrecht

Symposium heeft plaats gevonden op 16 maart 2016.

Bijeenkomst Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek - 22-04-2015

Locatie: Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Huidige natuurwetgeving en nieuwe Wet natuurbescherming

Bijeenkomst Gemeente Leeuwarden - 15-04-2015

Locatie: De Grote Wielen, Leeuwarden

Nieuwe Wet natuurbescherming

Bijeenkomst Provincie Noord-Holland - 15-12-2014

Locatie: Bezoekerscentrum De Hoep, PWN

Samen aan de slag met de natuur

Bijeenkomst Provincie Utrecht - 10-12-2014

Locatie: Provinciehuis Utrecht

Het delen en verspreiden van kennis voor het behoud van de natuur

Expertmeeting Licht & Ecologie - 13-11-2014

Locatie: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Expertisemiddag Gemeente Groningen - 23-04-2014

Locatie: Gemeente Groningen

Ecologisch beleid en het toepassen van de Flora- en faunawet; gedragscode beheer van Stadswerk

Expertisemiddag Gemeente Heerhugowaard - 19-03-2014

Locatie: Gemeente Heerhugowaard

Praktisch toepassen van de Flora- en faunawet

Expertisemiddag Gemeente Westland - 18-02-2014

Locatie: Gemeente Westland

Omgang met de Flora- en faunawet

Symposium Natuur in de Gemeente - 17-10-2013

Locatie: Nijkerk

Natuurwetgeving in de gemeente