Aanmelden voor het magazine

Bijdragen aan het programma en vragen waarmee deelnemers naar het congres komen

Wethouder Isabelle Diks – Gemeente Leeuwarden
De dag wordt geopend door wethouder Isabelle Diks van Gemeente Leeuwarden met haar visie op het bestuurlijk belang van het congresthema.
Isabelle Diks is wethouder duurzame ontwikkeling, recreatie en toerisme, natuur en landbouw, wonen, vastgoed en grondbedrijf. Natuur in de omgeving(svergunning) raakt aan veel onderdelen van haar portefeuille. Zij is voorzitter van het Bestuurlijk Netwerk Natuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.


Paul Minken – Gemeente Utrechtse Heuvelrug
De Gemeente Utrechtse Heuvelrug is een enorm groene gemeente met de aanwezigheid van zeer veel beschermde soorten en beschermde gebieden. Daarnaast kent de gemeente zeer kritische en actieve inwoners op het gebied van natuur, behoud beheer en bescherming. Dit vraagt om veel aandacht voor natuur bij ruimtelijke ontwikkelingen, gezien de gemeente vaak te maken heeft met beschermde soorten en waarbij onderzoek dan ook bijna altijd van toepassing is.
De natuurwetgeving werd en wordt serieus genomen door de gemeente en er gaat in principe geen vergunning de deur uit waar niet naar gekeken is ten aanzien van de Wnb.
Wat wel een groot aandachtspunt is voor de gemeente is de handhaving, omdat net als bij vele andere gemeenten hiervoor voor 1 januari werd verwezen naar het ministerie. Hoe gaat de gemeente dit verder oppakken? En hoe heeft gemeente Utrechtse Heuvelrug het vergunning-proces geborgd binnen de organisatie?

Saskia Hendricks – Gemeente Maastricht
De gemeente in de rol van projectontwikkelaar; effectief een ontheffing aanvragen; beoordelen van uitgevoerd onderzoek naar flora en fauna. Leerpunten uit de Maastrichtse praktijk.

Theo Portegijs – Gemeente Rheden
De gebiedsgerichte aanpak voor soorten vanuit het perspectief van de gemeente.
Verrassende resultaten uit onderzoeken in alle bebouwde kommen naar gebouwbewonende soorten.

Bjørn van den Boom – Natuurmonumenten
Samenwerken met gemeenten en andere partijen om natuurdoelen te realiseren; wat valt er te leren van opgedane ervaringen, wat zijn kansrijke ideeën voor gezamenlijk optrekken in de toekomst


 


Marieke Kaajan en Fleur Onrust – ENVIR Advocaten
Verantwoordelijkheden gemeente en aanvrager onder de Wnb. Wanneer is een aanvraag om omgevingsvergunning volledig? Wie bepaalt en toetst of een vvgb nodig is, en hoe? Welke rol kan een provincie hierin vervullen?

 

Gerard Lubbers – Eelerwoude
Soortmanagementplannen in het buitengebied. Over gebiedsprocessen waarin grondeigenaren hun eigen soortmanagementplan maken. Aandachtspunten en valkuilen. Op weg naar een SMP 3.0?


Martijn van Gelderen – BPD Ontwikkeling BV
Natuur bij gebiedsontwikkelingen, zo bekijkt een projectontwikkelaar dat. En natuur pas bekijken bij de omgevingsvergunning(aanvraag) is een beetje aan de late kant natuurlijk. Hoewel…

Max Klasberg – Arcadis
Woningbouwcorporaties en flora en fauna: naar een gebiedsgerichte aanpak

 

Karin Albers – Ecologica
Informatiepunt voor discussie, informatie en uitwisseling van kennis over natuur in de Omgevingsvergunning.

 

David van der Veen – Sweco Nederland
Chris Driessen – Regelink Ecologie & Landschap
Een presentatie over het nut en de noodzaak van pro-actief omgaan met beschermde flora en fauna, en op welke manier je daar goed invulling aan kan geven. Hierbij behandelen we grootschalige inventarisaties, soortmanagementplannen en generieke ontheffingen.

 

 


Vragen waarmee deelnemers naar het praktijkcongres komen

Ik behandel aanvragen omgevingsvergunningen, soms complex, vaak met buitenplanse afwijking. Wil me laten informeren hoe en of we hierbij rekening moeten houden met de Wet natuurbescherming. We zijn een gemeente zonder oorspronkelijke bebossing en Natura 2000-gebieden maar natuur is in opkomst.

Welke informatie gebruiken gemeenten om aanvragen voor een omgevingsvergunning op volledigheid t.a.v. natuurwetgeving te toetsen?

Na 3 maanden nieuwe wet, hoe doet iedereen het en waar gaat het nog mis?
Welke vragen hebben gemeenten en hoe kunnen we er samen voor zorgen dat procedures goed verlopen.
Ik kom naar deze dag voor het opdoen van kennis over het onderdeel natuur in de omgevingsvergunning.

Ik kom naar deze dag om te netwerken en om te zien hoe andere gemeentes omgaan met natuurwetgeving in relatie tot vergunningverlening. Vooral de relatie met evenementen is hierbij interessant.

Hoe krijgen we als gemeente duidelijk of bij een omgevingsvergunningaanvraag nu wel of niet negatieve effecten voor flora en fauna optreden?

Ervaring opdoen in de werkwijzen bij andere gemeenten t.a.v. de Natuurwet en soortenbeleid.

Waar ligt juridisch de grens tussen het Wabo-bevoegd gezag en het Wnb-bevoegd gezag, waar het gaat om te bepalen of wel/geen Vvgb nodig is? Oftewel in welke situaties loopt het Wabo-bevoegd gezag het risico om op de stoel van het Wnb-bevoegd gezag te gaan zitten? Anders gezegd: de gemeente heeft de toetsing goed gedaan, maar is daarbij (deels) op de stoel van het Wnb-bevoegd gezag gaan zitten (bijv. bij het beoordelen dat verbodsbepalingen door mitigatie niet worden overtreden en op basis daarvan door Wabo-bevoegd gezag de conclusie wordt getrokken dat geen Vvgb nodig is).

Kennis halen en delen m.b.t. toepassing Wnb

Hoe werkt het nieuwe stelsel van de omgevingswet voor natuur en landschap door op het gemeentelijk niveau in omgevingsvisie en omgevingsplan?

Uitwisseling aanpak vgl. met andere gemeenten

Hoe procedures en risico op vertraging voorkomen? Het knelpunt zijn niet zozeer de maatregelen en de kosten, maar de papierwinkel die daar aan voorafgaat.

Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen. Welke kansen en meerwaarde voor natuur zijn er te verzilveren door slimme samenwerkingsverbanden. Maar ik wil vooral inspiratie op doen!

Antwoord verkrijgen op plichten en juridische geborgenheid van gemeenten ten aanzien van het omgevingsloket op basis van de Wnb.

Hoe wordt er in de praktijk omgegaan met de soortenbescherming bij de omgevingsvergunning? Wanneer worden er natuuronderzoeken gevraagd? En wanneer is daardoor natuur een aandachtspunt (vvgb) bij de omgevingsvergunning.

De rol van de gemeenten bij de omgevingsvergunning, onderdeel natuur. Wat in de praktijk van een initiatiefnemer kan worden gevraagd, en wat van de gemeente.

Algemene informatie opdoen en casussen horen.

Vanuit de Wabo is samenwerking nodig tussen gemeenten en provincies. Om dit goed gestalte te geven is het belangrijk dat je referenties overeen komen. Informatie voor gemeenten is daarom net zo belangrijk voor provincies. Samen staan we immers aan de lat om uitvoering te geven aan de Wabo in combinatie met de Wnb?!

Netwerken en informatie delen

Ervaringen uitwisselen met collegae t.a.v. de invoering van de nieuwe Wet natuurbescherming

Hoe kan je tot een generieke of gebiedsgerichte ontheffing komen?

Rolverdeling: provincie en gemeente, wie toetst wat (inhoudelijk en ontvankelijkheid)?

Om kennis op te doen hoe gemeenten omgaan met de nieuwe natuurwet en de omgevingswet.

Ik wil graag meer weten over de ervaringen van gemeenten.

De nieuwe Natuurbeschermingswet in relatie tot omgevingsvergunningen.

Hoe borg je juridisch de mitigerende maatregelen in de omgevingsvergunning waarbij dit handhaafbaar is;
Handhaving hoe ver ga je met je beoordeling als gemeente (scheidingslijn gemeente/provincie)?; Overige handhavingsvraagstukken.

1. Hoe controleer je of de aanvrager van een omgevingsvergunning terecht of onterecht het onderdeel natuur heeft aangevraagd.
2. Moet vanaf 1-1-2017 bij elke aanvraag omgevingsvergunning een natuurtoets/quickscan opgevraagd worden?