Aanmelden voor het magazine

Programma en sprekers

Terug naar overzichtspagina >>

Op deze pagina staat het programma van het praktijkcongres en vindt u een uiteenzetting van de sessie-onderwerpen en gespreksthema’s.

Tijd   Programmaonderdeel
8:30 9:30 Inloop
9:30 10:00 Warm lopen voor de dag; kennis maken met elkaar
10:00 10:10 Introductie en programma door dagvoorzitter Tom Vaessen
10:10 10:35 Natuur in de omgeving(svergunning); bestuurlijke visie op de verantwoordelijkheden van de gemeente. Een wethouder aan het woord
Door: Wethouder gemeente Gooise Meren
10:35 11:05 Natuur en ruimtelijke ontwikkelingen; praktische aanpak van de gemeente bij (de borging van) het vergunningenproces voor de natuurwetgeving en de handhaving
Door: Paul Minken – Gemeente Utrechtse Heuvelrug
11:05 11:15 Introductie op de vier parallelsessies
11:15 11:45 Pauze en informatiemarkt
11:45 12:30 Vier parallelsessies
1 De gebiedsgerichte aanpak voor soorten vanuit het perspectief van de gemeente
Door: Theo Portegijs – Gemeente Rheden
2 Samenwerking tussen gemeenten en natuurorganisaties om natuurdoelen te realiseren
Door: Bjørn van den Boom – Natuurmonumenten en
Nick de Snoo – Staatsbosbeheer

3 Dilemma’s bij handhaving door regionale omgevingsdiensten
Door: Sander van Rijswijk – RUD Utrecht
4 De gemeente in de rol van projectontwikkelaar
Door: Saskia Hendricks – Gemeente Maastricht    
12:30 13:30 Lunchpauze en informatiemarkt
13:30 14:25 Break-out sessies en workshops; Ronde 1 met zes sessieonderwerpen (zie de sessiebeschrijvingen op deze pagina)
14:25 14:45 Verloop naar de sessies
14:45 15:40 Break-out sessies en workshops; Ronde 2 met acht sessieonderwerpen (zie de sessiebeschrijvingen op deze pagina)
15:40 16:30 Plenaire afsluiting
16:30 17:30 Borrel en informatiemarkt

 


Wat kunt u verwachten?

Gemeente Gooise Meren
Wethouder aan het woord. Natuur in de omgeving(svergunning); bestuurlijke visie op de verantwoordelijkheden van de gemeente.

Paul Minken – Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Natuur in de omgeving(svergunning) in de gemeente Utrechtse Heuvelrug
De Gemeente Utrechtse Heuvelrug is een enorm groene gemeente met de aanwezigheid van zeer veel beschermde soorten en beschermde gebieden. Daarnaast kent de gemeente zeer kritische en actieve inwoners op het gebied van natuur, behoud beheer en bescherming. Dit vraagt om veel aandacht voor natuur bij ruimtelijke ontwikkelingen, gezien de gemeente vaak te maken heeft met beschermde soorten en waarbij onderzoek dan ook bijna altijd van toepassing is.
De natuurwetgeving werd en wordt serieus genomen door de gemeente en er gaat in principe geen vergunning de deur uit waar niet naar gekeken is ten aanzien van de Wnb.
Wat wel een groot aandachtspunt is voor de gemeente is de handhaving, omdat net als bij vele andere gemeenten hiervoor voor 1 januari werd verwezen naar het ministerie. Hoe gaat de gemeente dit verder oppakken? En hoe heeft gemeente Utrechtse Heuvelrug het vergunning-proces geborgd binnen de organisatie?

 

Saskia Hendricks – Gemeente Maastricht
Gemeente in de dubbelrol van projectontwikkelaar én vergunningverlener
De spagaat tussen zelf ontwikkelen als gemeente en toch zorgvuldig omgevingsvergunningen verlenen. Omgaan met tegengestelde belangen (“snel schakelen en handelingsvrijheid behouden vs zorgvuldig onderzoek en procedure” en “privaat belang vs publiek belang”). Hoe ga je daar – ook organisatorisch – mee om binnen de gemeente? Hoe worden de rollen gescheiden? Wat voor discussies levert de spagaat op? Zie je natuuronderzoek als een noodzakelijk kwaad wat vooral heel veel geld kost en dan ook nog eens de planontwikkeling moeilijker maakt en/of heeft natuuronderzoek (private en publieke) meerwaarde voor de integrale gebiedsontwikkeling? Dilemma’s en leerpunten uit de Maastrichtse praktijk..

 

Theo Portegijs – Gemeente Rheden
De gebiedsgerichte aanpak voor soorten vanuit het perspectief van de gemeente

Verrassende resultaten uit onderzoeken in alle bebouwde kommen naar gebouwbewonende soorten.

 

 

Sander van Rijswijk – RUD Utrecht
Dilemma’s bij handhaving door regionale omgevingsdiensten

 

 

Bjørn van den Boom – Natuurmonumenten
Samenwerken met gemeenten en andere partijen om natuurdoelen te realiseren

Wat valt er te leren van opgedane ervaringen, wat zijn kansrijke ideeën voor gezamenlijk optrekken in de toekomst

Sander Hunink & Karin Albers – Ecologica
Informatiepunt voor uitleg, discussie en uitwisseling van kennis over natuur in de Omgevingsvergunning
Wij adviseren u vanuit onze praktijkervaring en kunnen zekerheid bieden dat het goede wordt gedaan op het juiste moment. Ook bieden wij informatie over onze diensten, zoals ons ‘Totaalpakket natuurwetgeving’. Daarnaast hebben wij veel ervaring met maatwerk (in-company) cursussen, zodat u zeker bent dat binnen uw organisatie de juiste mensen de juiste kennis hebben.

 

Philip Raaijmakers – De Groene Ruimte
Informatie over natuur in de omgeving(svergunning): van ontwerp tot en met oplevering

Wij bieden op onze stand informatie over het hele traject van natuur in de omgeving(svergunning), van ontwerp t/m oplevering. Over de mogelijkheden tot maatwerk bij het bepalen van de beste aanpak: gebiedsinventarisatie of objectinventarisatie, gebruik van gedragscodes en/of een ontheffingsaanvraag,  hoe rekening te houden met flora en fauna en hoe nieuwe natuur te realiseren. Onze advisering heeft een soepel projectverloop en meer natuur in de omgeving tot resultaat!

 

Tauw
Ecoviewer
‘s Ochtends kunt u onze wagon bezoeken waar wij de Tauw Ecoviewer laten zien. Dit is een handige webtool waarmee u snel en eenvoudig kunt bepalen met welke beschermde natuurwaarden u binnen een gebied rekening moet houden. Met enkele muisklikken krijgt u informatie over de beschermde planten- en diersoorten die in een bepaald gebied mogen worden verwacht. Wij laten u zien hoe het werkt.

 


Sessiebeschrijvingen middagdeel

 


Marieke Kaajan en Fleur Onrust – ENVIR Advocaten
Verantwoordelijkheden gemeente en aanvrager onder de Wnb
Wanneer is een aanvraag om omgevingsvergunning volledig? Wie bepaalt en toetst of een vvgb nodig is, en hoe? Welke rol kan een provincie hierin vervullen?

 

Gerard Lubbers – Eelerwoude
Soortmanagementplannen in het buitengebied
Over gebiedsprocessen waarin grondeigenaren hun eigen soortmanagementplan maken. Aandachtspunten en valkuilen. Op weg naar een SMP 3.0?


Martijn van Gelderen – BPD Ontwikkeling BV
Natuur bij gebiedsontwikkelingen, zo bekijkt een projectontwikkelaar dat

En natuur pas bekijken bij de omgevingsvergunning(aanvraag) is een beetje aan de late kant natuurlijk. Hoewel…

Max Klasberg – Arcadis
Woningbouwcorporaties en flora en fauna: naar een gebiedsgerichte aanpak

 

Judith Slagt – Antea Group
Voorsorteren op Omgevingswet bij werkwijze voor afgeven omgevingsvergunning
De Omgevingsvergunning wordt over enkele jaren herzien vanwege de Omgevingswet, een omvangrijke stelselherziening van het omgevingsrecht. Uw huidige werkwijze voor het verlenen van omgevingsvergunningen vraagt op termijn aanpassing. Is daarop al te anticiperen om de komende overgang te vergemakkelijken?
Tientallen wetten (onder andere de Wet natuurbescherming) en AMvB ’s worden in 2019 in één wet en vier AMvB ‘s ondergebracht. Of u nu bestuurder, vakspecialist of initiatiefnemer bent; u krijgt te maken met de impact van de wet. De grote veranderingen maken tijdige voorbereiding belangrijk. Antea Group geeft in een korte tijd inzicht in de werking van de Omgevingswet, geeft aan welke items vanuit natuur actueel zijn en inspireert de ecologen om zich voor te bereiden op deze stelselherziening en hun rol daarin.


David van der Veen – Sweco Nederland

Chris Driessen – Regelink Ecologie & Landschap
Pro-actief omgaan met beschermde flora en fauna
Een presentatie over het nut en de noodzaak van pro-actief omgaan met beschermde flora en fauna, en op welke manier je daar goed invulling aan kan geven. Hierbij behandelen we grootschalige inventarisaties, soortmanagementplannen en generieke ontheffingen.

 

 

Gerard Smit en Fleur van Vliet – Bureau Waardenburg
Tijdelijke natuur of gebiedsgerichte ontheffing bij gebiedsontwikkeling?
Het doel van de Wet natuurbescherming – behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit – hoeft ruimtelijke ontwikkeling niet in de weg te staan. In de praktijk van de gebiedsontwikkeling bij gemeentes is de wet vaak wel een lastig te nemen hobbel. Een gebiedsgerichte strategie voor een duurzaam gebruik van biodiversiteit kan perspectieven bieden om procedures te versoepelen èn de bescherming van soorten te waarborgen. Een gemeente zal dan wel keuzes moeten maken, de ontwikkeling van een gebied biedt wellicht kansen voor de ene soort, maar kan betekenen dat andere soorten zullen verdwijnen.

Gemeente Alkmaar en Haven Amsterdam zijn voorbeelden waar een gebiedsgerichte strategie al meer dan 10 jaar wordt toegepast en de ontwikkelingen van de natuur jaarlijks worden gevolgd. In de workshop kijken we naar de mogelijkheden Tijdelijke Natuur en gebiedsgerichte ontheffingen toe te passen in een gebiedsgerichte strategie. Welke typen van maatregelen zijn nodig voor een duurzame bescherming? Wat zijn de voordelen voor de initiatiefnemer? Wat zijn de verplichtingen? Kan een gebiedsgerichte strategie soorten een goede bescherming bieden?

 

Tjebbe de Boer en Ineke van Vliet – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Tijdelijke Natuur
Sinds kort is er in de natuurwetgeving een mogelijkheid geschapen om natuurwaarden op braakliggende bouw- en bedrijventerreinen tijdelijk tot ontwikkeling te laten komen zonder risico dat de realisatie van de bestemming in gevaar komt of vertraging oploopt. De ontwikkelde natuur mag bij ingebruikneming van de grond worden opgeruimd. De regeling is eenvoudig toe te passen en biedt een unieke kans om natuur te ontwikkelen en tegelijk de risico’s voor bedrijven en gemeenten op problemen door de natuurwetgeving te voorkomen. Een kans om economie en ecologie niet tegenover elkaar te stellen, maar met elkaar te combineren. Wij willen in deze workshop met u doornemen wat ‘Tijdelijke Natuur’ voor uw gemeente kan betekenen.

 

Tauw
Asbest en ecologie
Zowel in bebouwde gebieden als daarbuiten speelt de combinatie van asbest en ecologie. Asbestdaken op agrarische schuren moeten uiterlijk in 2024 gesaneerd zijn. De schuren kunnen echter ook van belang zijn voor boerderijvogels, zoals de kerkuil. In steden en dorpen wordt hard gewerkt aan energiezuiniger woningen, bijvoorbeeld door betere isolatie. Vaak krijgt men daarbij te maken met asbestproblematiek, maar ook met de aanwezigheid van beschermde gebouwbewonende soorten, zoals vleermuizen, huismussen of gierzwaluwen. Wat komt hier allemaal bij kijken? Wat zijn de risico’s, de oplossingen en de kansen?

Tauw
Buitenevenementen en ecologie

Bij buitenevenementen, zoals muziekfestivals, vuurwerk en motorcrosswedstrijden, kan het nodig zijn om maatregelen te treffen om te voorkomen dat wettelijk beschermde soorten worden geschaad. Denkt u aan verstoring van broedende vogels. Het komt nogal eens voor dat een evenement moet worden afgeblazen omdat niet aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Wat is de regelgeving op dit gebied en hoe kunt u bij het organiseren van evenementen rekening houden met beschermde soorten?

Gert Hoogerwerf – Natuurbalans-Limes Divergens BV
Workshop over dilemma’s Wet natuurbescherming
Deelnemers kunnen in deze sessie onderwerpen en dilemma’s naar voren brengen met betrekking tot de Wet natuurbescherming – noodzaak van ecologisch onderzoek – vaststellen van evt. natuurschade – uitwerking mitigerende maatregelen. In onderling overleg kunnen ervaringen worden uitgewisseld (best/bad practises).

Om de discussie op gang te helpen worden de deelnemers twee cases voorgelegd over een woonwijk waarin vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen voorkomen, met als vraag wat te doen. Wat adviseert de gemeente aan de initiatiefnemer? Volledig natuuronderzoek? Alleen mitigerende maatregelen? Noodzaak ontheffing? Monitoring?
Case 1: een woningbezitter wil een nieuwe dakkapel plaatsen, met als dilemma maatschappelijke kosten / individuele kosten.
Case 2: een woningbouwvereniging wil de woonwijk gaan na-isoleren, met als dilemma milieu- / natuurbelangen.

 

De gespreksthema’s
Ervaringsdeskundigen spreken elkaar intensief bij presentaties, uitwisseling van best/bad practises, workshops, spreekuren, discussietafels, speed dates en op de informatiemarkt.

Over gemeentelijke verantwoordelijkheden
 • De rol van de gemeenten bij de omgevingsvergunning, onderdeel natuur
 • Wat in de praktijk van een initiatiefnemer kan worden gevraagd, en wat van de gemeente
Over afhandeling door de gemeente
 • Beoordeling van een aanvraag flora- en fauna-activiteit
 • Beoordeling van een aanvraag N2000-activiteit
 • Uitvoeren van de volledigheidstoets
 • Inhoud van de informatieplicht
 • Valkuilen bij de afhandeling door de gemeente
 • Gebruik van de effectenindicator soorten
 • Consequenties van vrijstellingen, gedragscodes en generieke ontheffingen
 • Gebruik van de effectenindicator Natura 2000-gebieden
 • Betrekken van het bevoegd gezag bij beoordeling aan het loket
 • Afstemming van voorwaarden voor de verschillende onderdelen van de omgevingsvergunning
 • Consequenties van het niet-aanvragen van natuurtoestemming
 • Integratie van de natuurtoestemming in het besluitvormingsproces van de Wabo
 • Beoordelingscriteria van de provincie bij de behandeling van aanvragen
Over organisatorisch voorwerk
 • Generieke ontheffing op basis van een soortenmanagementplan
 • Inzet van gedragscodes
 • Gemeentelijke planvorming faciliterend maken voor de natuurvergunning
 • Bestemmingsplannen toetsen op natuureffect
 • Proactieve Omgevingsvisie
Over inhoudelijk voorwerk
 • Een gunstige staat van instandhouding via actief soortenbeleid, gebiedenbeleid, groenbeheer van de openbare ruimte en natuurinclusief ontwerpen
 • Verbinden van economische initiatieven en het gemeentelijke groenbeleid
 • Voorwaarden voor natuurtoestemming afstemmen op gemeentelijk beleid
 • Gemeentelijke betrokkenheid bij N2000-gebieden: de PAS, vaststellen van beheerplannen en samenwerking in gebiedsprocessen
 • Maatschappelijke functies van groen
 • Vormgeven aan samenwerking tussen partners voor gebiedenbeleid (gemeenten, waterschappen, provincies, TBO’s, Soortenbeschermende organisaties)
 • Vormgeven aan samenwerking tussen partners voor actief soortenbeleid (gemeenten, provincies, soortenbeschermende organisaties, TBO’s, Waterschappen)
Over handhaving
 • Vormgeven aan handhaving door de gemeente
 • Beoordeling bij handhaving in hoeverre maatregelen goed zijn uitgevoerd
 • Maatschappelijk acceptabele handhaving: stilleggen van projecten
 • Afwijken van de voorwaarden van de omgevingsvergunning: consequenties bij handhaving
 • Handhaving door provincie; in gebreke blijven van een gemeente
Over de gemeente als initiatiefnemer
 • Opstellen van een aanvraag
 • Beoordeling van verricht onderzoek