Stadswerk; Gedragscode Bestendig beheer en onderhoud 2.0

Door: Marieke Teunissen

Stadswerk en Branchevereniging VHG hebben de gedragscode bestendig beheer en onderhoud vernieuwd . De herziene gedragscode heeft een aantal voordelen. Zo hoeft voor veel werkzaamheden geen ontheffingsprocedure te worden doorlopen wat tijdwinst oplevert, de administratieve lasten beperkt en kosten bespaart. Ook geeft de gedragscode een duidelijke, uniforme werkwijze voor een organisatie: hoe wordt binnen de kaders van de Flora- en faunawet gewerkt en hoe wordt zorgvuldig handelen geborgd. Daarmee wordt de kans op overtreding van de Flora- en faunawet verkleind en de kans op vertraging, stil leggen van werkzaamheden en eventuele negatieve publiciteit beperkt. De gedragscode schept ook duidelijkheid in de verplichtingen en taakverdeling tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Door het inzetten van de gedragscode wordt aantoonbaar gewerkt aan behoud van biodiversiteit in Nederland en daarmee wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen concreet. De gedragscode bevat concrete maatregelen voor het zorgvuldig handelen bij verschillende soorten rust- en verblijfplaatsen en geeft duidelijke handvatten voor het verkrijgen van bruikbare soortinformatie.

Succesvol inzetten

Bij de gedragscode van Stadswerk en Branchevereniging VHG staat het werkproces centraal en is het inzetbereik groot omdat er geen specifieke maatregelen en werkperioden zijn voorgeschreven. Deze worden met een ‘plan van aanpak’ op maat ingevuld. U kunt de gedragscode succesvol inzetten wanneer u zich aan de onderstaande punten houdt:

  • Zowel bij planvorming, voorbereiding als realisatie van werkzaamheden rekening houden met het werken volgens de gedragscode.
  • Zowel de opdrachtgever en de opdrachtnemers volgens de gedragscodes laten werken.
  • Bij de voorbereiding en uitvoering van het werk de aanwijzingen en instructies uit het plan van aanpak opvolgen.
  • Als opdrachtgever borgen dat opdrachtnemers zich aan de gedragscode houden en dat controleren (directie en toezicht).

Veel gemeenten en groenbedrijven werkten al met de vorige versie van deze gedragscode. Versie 2.0 van Stadswerk en Branchevereniging VHG zorgt ervoor dat dit de komende vijf jaar ook weer kan en volgens de meest recente kaders en inzichten.

Gemeenten kunnen naast deze gedragscode voor de groenvoorzieningen bijvoorbeeld ook gedragscodes voor bos-, natuur- of waterbeheer inzetten om zo over al het te beheren areaal zorgvuldig te kunnen handelen. Belangrijk is om deze werkwijze vast te stellen, dan wel te zorgen voor borging in de organisatie.
Stadwerk en VHG organiseren op 15 en 31 oktober twee mini-symposia over de vernieuwde gedragscode. Naast workshops met best-practices ontvangen de deelnemers een model plan van aanpak. Voor meer informatie en inschrijven: www.stadswerk.nl

Geef een antwoord