Programmatische Aanpak Stikstof (PAS); Wat houdt het in en wat betekent dit voor u?

Programmatische Aanpak StikstofNederland is een klein land, met veel bedrijvigheid en internationaal waardevolle natuur. Dit zien we onder andere terug in conflicten die kunnen rijzen bij ruimtelijke ontwikkelingen in of nabij beschermde natuurgebieden. Een groot aantal habitattypen in die natuurgebieden is namelijk gevoelig voor teveel stikstofdepositie. Met name bij ruimtelijke ontwikkelingen waarbij sprake is van een toename van verkeer en bij agrarische uitbreidingen speelt dit onderwerp. Om de impasse die de afgelopen jaren rond dit onderwerp is ontstaan te doorbreken, is van 10 januari tot en met 20 februari 2015 de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ter inzage gelegd. In dit artikel leggen we uit wat de PAS inhoudt en wat dit voor u betekent.

Wat wil men met de PAS bereiken?

Met de PAS wil men bereiken dat zowel economische ontwikkelingen als realisatie van Natura 2000-instandhoudingsdoelen mogelijk worden. Daartoe is per Natura 2000-gebied een pakket aan beheermaatregelen opgesteld, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van specifieke natuurdoelen. Deze pakketten vormen straks een onderdeel van de Natura 2000-beheerplannen.

Wanneer heb ik te maken met de PAS?

U krijgt met de PAS te maken wanneer u een activiteit uitvoert waarbij stikstof vrijkomt. Dit kan in de vorm van NOx (verkeer, industrie, woningbouw, etc.), maar ook als NH3 (ammoniak uit met name de landbouw). Wanneer dit het geval is en u onderneemt een activiteit waardoor de stikstofemissie toeneemt, dan krijgt u te maken met de PAS. Dit geldt zowel voor bedrijven als voor particulieren.

Zit ik bij een toename van de stikstof altijd vast aan een vergunning?

De overheid streeft ernaar om de administratieve last van ondernemers te minimaliseren. Daarom heeft men besloten de activiteiten te verdelen in drie categorieën: initiatieven die een stikstofdepositie hebben van minder dan 0,051 mol/ha/jaar, tussen 0,051 en 1 mol/ha/jaar, en meer dan 1 mol/ha/jaar.

Activiteiten met een toename van de stikstofdepositie met minder dan 0,051 mol/ha/jaar zijn vergunning vrij.

Activiteiten met een toename tot 1 mol/ha/jaar kunnen volstaan met een melding. Dit zal in de praktijk gaan gelden voor meer dan 80-90% van de activiteiten. Maar: wanneer men nog niet beschikt over een Natuurbeschermingswetvergunning, dan dienen activiteiten waarvan de totale stikstofdepositie (dus niet alleen de toename) meer dan 1 mol/ha/jaar is, eerst een vergunning aan te vragen.

Komt de toename van de depositie van een activiteit boven de 1 mol/ha/jaar, dan dient men daarvoor altijd een vergunning aan te vragen. Wanneer door een activiteit de stikstofdepositie afneemt, is men niet meer vergunningplichtig.

Hoe wordt de stikstofdepositie berekend?

Onderdeel van de PAS is een nieuw rekenprogramma, Aerius Calculator. Dit programma wordt door de wet voorgeschreven en voorkomt discussies over de manier van berekenen. In dit programma is het mogelijk om zowel de toename van NOx als van NH3 te berekenen. Meer hierover kunt u lezen op de site: www.aerius.nl.

Heeft u vragen over de PAS of wilt u weten wat de PAS straks voor uw situatie gaat betekenen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij kunnen voor uw situatie doorrekenen of u wel of geen vergunning nodig heeft.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Fopma Natuuradvies.

Geef een antwoord