Gebruikt u de instrumenten voor de implementatie van de natuurwetgeving al?

Gemeenten delen samen een grote verantwoordelijkheid als het gaat om natuurwetgeving. Het praktisch toepassen van de natuurwet- en regelgeving is voor veel gemeenten een uitdaging. Het ministerie van Economische Zaken heeft daarom voor gemeenten een aantal instrumenten ontwikkeld die de uitvoering van deze wet- en regelgeving vergemakkelijken: de ‘Routeplanner’, de ‘Effectenindicator soorten’, de ‘Maatregelenindicator soorten’ en ‘de Generieke Aanpak Natuur’.

De Routeplanner geeft een indicatie van de te volgen procedure voor beschermde natuur binnen de WABO-procedure. Het instrument is ontwikkeld omdat gesignaleerd werd dat natuur pas laat in het realisatieproces aan bod kwam, terwijl het juist essentieel is om natuur in een vroeg stadium in het proces te betrekken. De ‘routeplanner’ geeft een beschrijving van de verschillende procedurele stappen die gezet moeten worden .
Routeplanner

De Effectenindicator soorten geeft een indicatie van de mogelijk negatieve effecten die soorten beschermd onder de Flora- en faunawet kunnen ondervinden door activiteiten uit de omgevingsvergunning in of nabij hun leefgebieden. Het is een goed hulpmiddel voor Initiatiefnemers, vergunningverleners en handhavers bij het aanvragen, beoordelen en controleren van (activiteiten binnen) de omgevingsvergunning of de watervergunning.
Effectenindicator soorten

De Maatregelenindicator soorten geeft inzicht in de mogelijk te nemen of te verwachten maatregelen die de negatieve effecten van een ingreep kunnen voorkomen of verminderen.
Handig voor initiatiefnemers en vergunningverleners die te maken hebben met activiteiten in of nabij leefgebieden van dier- en plantensoorten die zijn beschermd onder de Flora- en faunawet.
Maatregelenindicator soorten

De Generieke Aanpak Natuur betreft een gebiedsgerichte benadering waarin wordt nagegaan welke ruimtelijke ingrepen er de komende tien jaar worden uitgevoerd en hoe hierbij de aanwezige soorten op adequate wijze kunnen worden beschermd. Deze aanpak komt het meeste tot zijn recht wanneer op gemeentelijk niveau ontwikkelaars, ‘ruimtelijk georiënteerde’ initiatiefnemers, woningbouwcorporaties en bedrijfsleven samenwerken. Bij de Generieke Aanpak staat het soortenmanagementplan centraal.
Generieke Aanpak Natuur