Tijdelijke Natuur

Van braakliggend terrein naar impuls voor de leefomgeving

 

 

 

 

 

 

 

 

Verspreid over Nederland liggen, in afwachting van definitieve inrichting, tienduizenden hectares grond braak, Vaak blijven deze gebieden aan de rand van woonwijken en bedrijventerreinen er jarenlang verlaten bij liggen. Dat hoeft natuurlijk niet!
Met tijdelijke en toegankelijke natuur kunnen deze braakliggende terreinen omgetoverd worden tot waardevolle elementen in de leefomgeving.

Voordelen voor mens en natuur

Tijdelijke natuur is een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. Omwonenden en recreanten kunnen genieten van nieuwe natuur bij hen om de hoek en meehelpen bij de inrichting, het beheer of de monitoring. Ook de natuur zelf heeft baat bij het toestaan van tijdelijke natuurontwikkeling. Op de braakliggende terreinen groeit en bloeit in eerste instantie vaak weinig. De pioniersoorten die zich hier kunnen vestigen hebben het relatief moeilijk in Nederland door het ontbreken van grootschalige, natuurlijke processen in veel natuurgebieden. Tijdelijke natuur vormt voor deze flora en fauna dan ook een welkome aanvulling.

Tijdelijke Natuur werkt

De eerste resultaten met tijdelijke natuur op terreinen in Amsterdam, Rotterdam, Steenwijk en Rosmalen zijn zonder meer positief. Pioniervegetatie, rugstreeppadden, kneutjes en oeverzwaluwen weten hun weg naar de gebieden inmiddels te vinden. Verrassend is ook dat weidevogels als de gele kwikstaart, de watersnip en de tureluur en ruigtevogels als de blauwborst, de sprinkhaanzanger en de bosrietzanger profiteren van de tijdelijke natuur.

Ontheffing Tijdelijke Natuur

Een van de belangrijkste redenen waarom braakliggende terreinen niet als tijdelijke natuur gebruikt worden is omdat eigenaren bang zijn dat er zich een beschermde soort vestigt. De Flora- en faunawet verbiedt immers het verwijderen van leefgebied van beschermde soorten. Om te voorkomen dat een terreineigenaar last krijgt van deze beschermde soorten geeft het ministerie een ontheffing Tijdelijke Natuur af. Op dit moment wordt de beleidslijn van het ministerie aangepast. Daarmee is het straks niet meer nodig om een rapportage aan te leveren van de soorten die zich potentieel kunnen vestigen. De ontheffing wordt dan afgegeven op basis van een bio-geografische soortenlijst.

Susanne Kuipers, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland
Johannes Regelink, Regelink Ecologie & Landschap
Voor meer informatie zie: www.regelink.net/tijdelijkenatuur