Rubriek; Gemeenten geven kennis over natuurwetgeving door – Gemeente Langedijk

Sinds de invoering van de Flora- en faunawet worstelt het werkveld met een juiste uitvoering van deze wet en andere natuurregelgeving. Met de nieuwe Wet natuurbescherming in zicht, waarin de Flora- en faunawet wordt opgenomen, krijgen gemeenten straks te maken met veranderingen die opnieuw onduidelijkheden met zich zullen meebrengen. Daarnaast zijn er tussen gemeenten grote verschillen in het natuurbeleid dat wordt gevoerd en de expertise waarover zij beschikken op natuurvlak.

Nadat Paul Minken van de gemeente Utrechtse Heuvelrug met ideeën voor kennisuitwisseling kwam werd in samenwerking met het Platform deze rubriek ontwikkeld. De rubriek biedt lezers de gelegenheid een kijkje achter de schermen te nemen bij gemeenten door het hele land. Zo kunnen zij kennis opdoen over natuurwet- en natuurregelgeving zoals deze wordt toegepast bij andere gemeenten. In elk nummer van het magazine wordt door een gemeente een vaste set vragen beantwoord over hoe deze gemeente omgaat met natuurwet- en natuurregelgeving. Vervolgens geeft deze gemeente het stokje door aan een andere gemeente. Deze keer is de gemeente Langedijk aan de beurt. Hans Engberts, werkzaam voor de gemeente als areaalbeheerder groen en afval, ligt het natuurbeleid en de implementatie hiervan in de gemeente Langedijk toe.

Algemeen

Kunt u kort toelichten welk natuurbeleid binnen uw gemeente wordt gehanteerd voor de implementatie van de huidige natuurregelgeving?
In Langedijk is een Ecologische Structuurvisie ontwikkeld. De structuurvisie biedt handvatten voor een concrete versterking van de natuur binnen de gemeente. De ecologische visie is een toekomstvisie die gericht is op de realisatie van een samenhangend ecologisch netwerk binnen de gemeente in relatie tot het omliggende landschap.

Waar haalt u de kennis over flora en fauna in uw gemeente vandaan, zowel intern als extern?
De meeste kennis van Flora en Fauna hebben wij in huis. Voor specialistische kennis en inventarisatie van soorten en gebieden wordt gebruik gemaakt van een ecologisch bureau.

Vindt er veel wisselwerking plaats tussen de afdeling die over de natuurwetgeving gaat en andere afdelingen binnen uw gemeente die hiermee ook van doen hebben?
Andere afdelingen die met natuurwetgeving te maken krijgen maken gebruik van de kennis van de afdeling openbare werken. Deze afdeling heeft algemene kennis in huis van de flora en fauna binnen de gemeente Langedijk. Bovendien is de gedragscode in beheer bij deze afdeling.

Problemen en oplossingen

Kunt u een vraag of probleem noemen waar u in uw werk geregeld tegenaan loopt en waarvoor u zelf geen oplossing heeft?
Veruit de meeste bomen binnen de gemeente zijn kapvergunning vrij. Ook de sloop van oude schuurtjes en kleine bouwwerken gebeurt vaak zonder toezicht, zeker in de particuliere sector. In deze gevallen ontbreekt meestal een onderzoek naar de aanwezige flora en fauna op die locaties. Het valt mij op dat het belang van de aanwezigheid van flora en fauna en met name specifieke soorten veelal niet of nauwelijks wordt ingezien.

Kunt u kort een voorbeeld beschrijven van een door uw gemeente succesvol uitgevoerd project rond toepassen van de bestaande natuurregelgeving?
Het is gebleken dat in de Gemeente Langedijk op bouwlocaties de oeverzwaluw zich snel vestigt. Daarom is circa 7 jaar geleden besloten een oeverzwaluwwand aan te leggen in de wijk Mayersloot-West. Het onderhoud van de wand wordt met passie verzorgd door de faunawerkgroep Mayersloot. De werkgroep bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers die de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de wand en in het gebied om de broedplaats heen. De gemeente faciliteert de materialen en de werkgroep voert de werkzaamheden uit.
Jaarlijks maken zo’n 20 broedparen gebruik van deze nestgelegenheid. Je kunt hier spreken van een met succes uitgevoerd project.

Aangelegde oeverzwaluwwand in de wijk Mayersloot-West, Gemeente Langedijk

Aangelegde oeverzwaluwwand in de wijk Mayersloot-West, Gemeente Langedijk.

 

 

 

 

 

 

 

 


Kunt u een voorbeeld noemen van een kansrijke oplossing voor een probleem rond de uitvoering van natuurwetgeving die nu nog niet wordt benut? Voorbeeld: in de praktijk blijkt dat de dwergvleermuis overal zit en het goed doet. Hoe zouden we beter met deze soort om kunnen gaan?

Ik zie wel kansen voor ‘tijdelijke natuur’ in de gemeente. Binnen de gemeente zijn locaties die jarenlang klaar liggen voor een definitieve inrichting. Die inrichting laat soms lang op zich wachten. Braakliggende plekken kunnen gebruikt worden als tijdelijke natuur zonder dat bij de definitieve inrichting van het gebied situaties voordoen die de ontwikkeling tegenhouden. In het algemeen leeft de gedachte bij projecten dat bij tijdelijke natuur het risico aanwezig is dat in een gebied plotseling soorten voorkomen die de geplande werkzaamheden kunnen tegenhouden. Dat hoeft niet zo te zijn.
Als bij het initiatief voor tijdelijke natuur vooraf ontheffing wordt verkregen kan een project, ten aanzien van nieuw gevestigde beschermende soorten, gegarandeerd doorgaan.
Op de site van Rijksdienst voor ondernemend Nederland staat informatie voor ontheffing van de Flora en Faunawet in relatie tot tijdelijke natuur in de gemeente.

Uitwisseling

Met wie zou u als gemeente wel eens een wandeling willen maken om het te hebben over de Flora- en faunawetgeving?
Ik zou wel eens een wandeling willen maken met een stadsecoloog uit één van onze grote steden. Volgens mij zijn dat superspecialisten die alles van de flora en fauna in het stedelijk gebied weten.

Aan welke gemeente geeft u deze vragen door?
Ik heb een collega van de gemeente Purmerend bereid gevonden de volgende keer de vragen te beantwoorden. Met enthousiasme neemt Michel Geijssens de volgende keer de pen ter hand. Michel is het ambtelijk aanspreekpunt op het gebied van dierenwelzijn en ecologie in de gemeente Purmerend.

.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *