Verdere ontwikkeling natuurbeleid en natuurbeheer in gemeente Rotterdam

201412-content-bg-gemeente-rotterdamDe gemeente Rotterdam is in sneltreinvaart een inhaalslag aan het maken op het vlak van natuurbeheer en natuurbeleid. Afgelopen voorjaar is het beleidsdocument ‘Natuurkaart Rotterdam 2014’ door de gemeente opgesteld en formeel vastgesteld door het college, waarin belangrijke ecologische kerngebieden, natuurkerngebieden en verbindingszones ertussen zijn vastgelegd. De vervolgstap waar nu aan gewerkt wordt is het opstellen van een uitvoeringsstrategie om verdere natuurontwikkeling in de gemeente te bevorderen. Daarnaast werkt men aan het opstellen van de beheervisie, een daaraan gekoppelde ‘Gedragscode Beheer’ en komt er ook op korte termijn een ‘Nota Dierenwelzijn’. Hoe staat de Rotterdamse natuur ervoor? En wat zijn de ambities en kansen in Rotterdam? Gemeente Rotterdam neemt u graag hierin mee.

Natuurkaart Rotterdam 2014

Gemeente Rotterdam is uniek door de grote landschappelijke afwisseling in een relatief klein gebied. Zo kent de Rotterdamse delta naast zeekleipolders ook duinontginningen, veenweidegebieden, droogmakerijen en dynamische uitwaarden. Het beleidsdocument ‘Natuurkaart Rotterdam 2014’ toont de wijze waarop de natuur zich in de kerngebieden en verbindingszones ontwikkelt. Ook beschrijft het de natuurparels van nu en de Rotterdamse natuurdoelstellingen. Professional of liefhebber: met typeringen, ambassadeurssoorten voor de Rotterdamse delta, kaarten en achtergronden is de Natuurkaart Rotterdam 2014 een waardevol document voor iedereen.

Uitvoeringsstrategie

Op het moment wordt door de gemeente Rotterdam een uitvoeringsstrategie opgesteld om verdere natuurontwikkeling te bevorderen. In deze nadere uitwerking van de Natuurkaart wordt gekeken waar zich essentiële natuurwaarden in de gemeente bevinden en waar mogelijk kansen liggen om natuurwaarden te versterken. Met de Natuurkaart kan verspreidingsinformatie over soorten straks eenvoudig in beeld worden gebracht. Daarnaast kan met de Natuurkaart bij toekomstige bestemmingsplannen sneller bepaald worden of compensatiemaatregelen noodzakelijk zijn. Compensatiegebieden zijn nu al gemarkeerd op de Natuurkaart. Ook zo kan worden bijgedragen aan het voorkomen van projectvertragingen. Voor de Rotterdammer (en uiteraard ook niet-Rotterdammers) wordt de natuurkaart nog toegankelijker en aantrekkelijker gemaakt door ontwikkeling van een folder en een digitale app.

Gedragscode Beheer

Medio 2015 gaat gewerkt worden conform een gedragscode beheer. Als basis wordt hiervoor de reeds bestaande gedragscode van Stadswerk gebruikt. Op dit moment is de gemeente bezig om de gedragscode van Stadswerk te vertalen in een werkbaar document. Dit document wordt toepasbaar op de landschapstypen die voorkomen in de gemeente en uitvoerbaar (en begrijpelijk) voor de beheerders, en ook voor aannemers die voor beheerwerkzaamheden worden ingezet.

Beheervisie

De Natuurkaart Rotterdam 2014 en de uitvoeringsstrategie worden uiteindelijk gekoppeld aan de nieuwe beheervisie. Ook de gedragscode is een belangrijk element binnen de beheervisie. Met het verdwijnen van de deelgemeenten is de regie over het beheer van de buitenruimte centraal belegd bij het college (voorheen waren er nog wel eens grote verschillen in de manier van beheren binnen diverse deelgemeenten). Met de Natuurkaart en de Gedragscode Beheer wil de gemeente een omschakeling in het beheer teweeg te brengen, zodat er een eenduidig beleid ontstaat over hoe om te gaan met beheer en middels de beheervisie ook duidelijk is op welke plek welk soort beheer passend is.

Nota Dierenwelzijn

De nadruk van de nota ligt op gezelschapsdieren en dieren ‘in dienst van de gemeente’ (denk aan schapen, grote grazers, hertenkampen). De nota gaat in op het harder aanpakken van dierenbeulen, het zo mogelijk weren van circussen met wilde dieren en het informeren van Rotterdammers over de zorg die huisdieren nodig hebben. Daarnaast wordt ook aandacht besteedt aan het welzijn van dieren in het wild, waarbij de link met de Natuurkaart en Gedragscode Beheer wordt gemaakt. De komende jaren is voorlichting een belangrijk onderdeel van het dierenwelzijnsbeleid van de gemeente. De gemeente wil hiermee de bewustwording onder de inwoners voor dieren en daarmee ook voor de natuur in de gemeente vergroten en mensen hiervoor gaan enthousiasmeren. De gemeente hoopt dat dit gaat leiden tot meer burgerparticipatie initiatieven gericht op de stadsnatuur in de gemeente Rotterdam.

Wethouder Joost Eerdmans heeft dierenwelzijn in zijn portefeuille:

Zorgen voor dieren is een vorm van beschaving. Dierenwelzijn staat de komende jaren hoog op de Rotterdamse agenda.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met Olaf van Velthuijsen, werkzaam als Stadsecoloog bij de gemeente Rotterdam: o.vanvelthuijsen@rotterdam.nl

Geef een antwoord