Gemeente Purmerend: excursie toont nut gemeentebrede inventarisatie als invulling van nieuwe Omgevingswet

Het huidige Nederlandse omgevingsrecht staat soms innovatieve en duurzame initiatieven in de weg. Dit vraagt om een andere werk- en denkwijze van overheden, burgers en bedrijven. De Gemeente Purmerend laat met de Generieke Aanpak Natuur zien dat het – vooruitlopend op regelgeving onder de nieuwe Omgevingswet en binnen de bestaande wetten en regels – nu al mogelijk is om eenvoudiger en efficiënter te werken! Een excursie georganiseerd door Landwerk in samenwerking met de Gemeente Purmerend en Regelink Ecologie & Landschap op 3 november 2014 toonde dit haarfijn aan. Hieronder treft u een samenvatting aan van de bevindingen opgedaan tijdens deze excursie.

201412-bg-gemeente-purmerend

Nieuwe Omgevingswet en onderliggende regelgeving

De nieuwe Omgevingswet is bedoeld om ontwikkeling en beheer van de leefomgeving eenvoudiger en beter te laten verlopen. De komende jaren wordt de onderliggende regelgeving van de nieuwe Omgevingswet vereenvoudigd en verbeterd. Het ministerie van I&M heeft ter voorbereiding onder de noemer van ‘Nu al Eenvoudig Beter’ regionale bijeenkomsten georganiseerd voor overheden. Bovenvermelde excursie werd in het kader hiervan georganiseerd.

Flora en fauna in de gemeente Purmerend in kaart gebracht

Informatie over flora en fauna in de gemeente Purmerend was niet gebundeld, maar lag verspreid over verschillende afdelingen. De gemeente heeft zich daarom enkele jaren geleden aangemeld bij de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) om deze gegevens te kunnen bundelen en inzichtelijk te maken. De gemeente besloot in 2013 dit gegevensbestand uit te breiden door de potentiële natuurwaarden van de hele gemeente door middel van de applicatie FloraFaunaCheck.nl in kaart te laten brengen door Regelink Ecologie & Landschap. Het detailniveau hierbij is dusdanig dat van ieder object (zoals een gebouw, boom of watergang) de mogelijk aanwezige beschermde soorten bepaald zijn. Het is hiermee niet meer nodig voor ieder project een afzonderlijke ecologische quickscan te laten uitvoeren. Dit houdt in dat er in sommige gevallen zelfs helemaal geen onderzoek meer nodig is, of dat direct begonnen kan worden met soortgericht onderzoek.

Generieke Aanpak Natuur: een voorbeeld van ‘Nu al Eenvoudig Beter’

De gemeente Purmerend ging vervolgens nog een stap verder en heeft Regelink Ecologie & Landschap in het voorjaar van 2014 opdracht gegeven om de Generieke Aanpak Natuur te realiseren. Daarvoor werd in de hele gemeente een veldinventarisatie uitgevoerd van de volgende soortgroepen: huismussen, uilen, roofvogels, gierzwaluwen, vleermuizen, vissen, amfibieën en flora. Op basis hiervan is het mogelijk juridische aan- of afwezigheid van de geïnventariseerde soorten aan te tonen. Na het uitvoeren van deze uitgebreide inventarisatie zal voor heel veel ingrepen helemaal geen onderzoek meer noodzakelijk zijn en kan er direct gericht worden op mitigerende maatregelen. Dit kan een tijdswinst opleveren van meer dan een jaar.

Voordelen Generieke Aanpak Natuur voor Gemeente Purmerend

De Generieke Aanpak Natuur die in de gemeente Purmerend is gerealiseerd kan ook bijdragen aan het geven van voorlichting aan de inwoners van de gemeente. Daarnaast worden de inwoners voor een groot deel ontzorgd. Inwoners die willen bouwen of verbouwen of anderszins iets aan de omgeving willen veranderen, hoeven bij het aanvragen van een vergunning of bij het doorgeven van een melding in veel gevallen geen natuuronderzoek meer uit te laten voeren naar (potentiële) aanwezige beschermde flora en fauna soorten. Een andere positieve bijkomstigheid van de Generieke Aanpak Natuur is dat er waarnemingen van dieren of planten worden gedaan die bij losse onderzoeken buiten de boot zouden vallen. Ook kunnen veel gemakkelijker verbanden worden gelegd. Zo werd dankzij de gemeentebrede inventarisatie in Purmerend ontdekt dat in een flat 178 gewone dwergvleermuizen en 263 meervleermuizen gehuisvest zijn en dat de meervleermuizen van een locatie verderop verhuisd waren naar dit gebouw. De vraag komt dan op of recent activiteiten hebben plaatsgevonden die deze meervleermuizen mogelijk verstoord hebben, bijvoorbeeld door de kap van bomen in de omgeving van of door werkzaamheden aan het gebouw. Dit zijn zaken die door een gemeente gemakkelijk achterhaald kunnen worden, en waarmee dan in de toekomst rekening gehouden kan worden.

Houd je gegevens als gemeente niet voor jezelf, maar deel deze! (Michel Geijssens)

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met Michel Geijssens, gemeente Purmerend; mam.geijssens@purmerend.nl

Laat een reactie achter