Aanmelden voor de nieuwsbrief

Veldcursus Ecopark Acht Eindhoven

Datum
30 augustus 2018


Bij het dorp Acht is eind jaren 90, samen met de ontwikkeling van een grote woonwijk, een ecologisch stadspark aangelegd. Deze cursus, georganiseerd door Naturio, neemt u mee door het hele park, waarbij successen en leerpunten van 20 jaar ontwikkeling worden getoond. Een echte buitencursus, met hopelijk veel insecten, die de praktijk van ecologisch groen en een natuurrijk park laat zien.

Inspiratie uit een mooi en natuurrijk stadspark

Bij de oude dorpskern Acht, nu een stadsdeel van Eindhoven, is in 1998 op basis van een ontwerp van de Vlinderstichting een ecologisch stadspark aangelegd. Dit park wordt inmiddels 20 jaar zorgvuldig beheerd en daarbij gemonitord op de ontwikkeling van natuurwaarden. Die natuur ontwikkelt zich over het geheel gezien goed, op het gebied van planten, vogels, amfibieën en insecten. Vergelijk het maar eens met een gemiddeld park met gazon en bomen! Maar er zijn ook leerpunten, zowel op het vlak van natuurwaarden, maar ook wat betreft de beheerpraktijk en natuurlijk de bewoners. Deze veldcursus neemt u mee naar een zeer leerzaam voorbeeld van een ecologisch stadspark.

Wat werkt en wat niet?

Er zijn veel biotopen en elementen in het ongeveer 8 ha grote park aanwezig. De kern wordt gevormd door een geluidswal, die is omgeven en begroeid met graslanden, ruigten, bosjes, struweel, poelen, een waterloopje, gazons, lanen, plantsoenen, een vlindertuin en stapelmuurtjes. Daarnaast een fietspad, hoogspanningsleidingen, wandelpaden, grindpaden, trappen en kleine recreatie-voorzieningen. Dit alles is ontworpen en moet beheerd worden. Wat zijn de successen en wat zijn de leerpunten? Zijn hier de wilde bijen geholpen?

Ecologische monitoring

De gemeente Eindhoven is eigenaar en beheerder van het park. Door monitoring van de natuurwaarden in de loop van de jaren, door zowel professionals als vrijwilligers, is voor een aantal soortgroepen (planten, vogels, amfibieën, dagvlinders en libellen) een goed beeld aanwezig van de ontwikkelingen in soortenrijkdom en deels ook aantallen. Van andere groepen is een goede inschatting te maken, zoals de wilde bijen. Tijdens deze dag worden de trends toegelicht.

De praktijk

Ook wordt er ingegaan op de successen en problemen van het uitvoeren en beheren van het oorspronkelijke ontwerp. Er bleken veel elementen bij bewoners heel goed te vallen, maar andere niet. Daarin is gedeeltelijk bijgestuurd. Ook speelt hier net als op veel andere plekken de problematiek van beheerkosten, dichtgroeiende poelen, maar ook invasieve exoten. Deze cursus neemt u mee naar een mooi en leerzaam praktijkvoorbeeld.

Na deze cursus heeft u:
  • Uitgebreide toelichting op een mooi voorbeeld van een succesvol ecologisch stadspark (20 jaar oud)
  • Een goed beeld van de waarde van een natuurrijk park voor mensen, planten en dieren, waaronder insecten
  • Inzicht in de succesfactoren in inrichting, beheer en communicatie
  • Een beeld van leerpunten die in 20 jaar beheer van een ecologische stadspark naar voren zijn gekomen
Deze cursus bestaat uit:
  • Excursie van een hele dag in het park met uitleg over alle facetten
  • Discussie over kansen en knelpunten van een ecologisch stadspark
  • Lunchpauze in de buurt van het park
  • Hand-out met samenvatting van de hoofdpunten

Voor meer informatie en aanmelden kan u terecht op de website van Naturio.