Aanmelden voor de nieuwsbrief

Bijeenkomsten

Voorgaande bijeenkomsten

Mini-symposium ‘eDNA in Ecologisch onderzoek’ - 22-02-2017

Locatie: Helicon Velp, Larensteinselaan 26b, 6882 CT, Velp

Ecologie zit in ons DNA. Die verbindende factor is de reden om, in samenwerking met Datura, op woensdagmiddag 22 februari 2017 een mini-symposium ‘Nieuwe toepassingen: eDNA in Ecologisch onderzoek’ te organiseren bij Helicon in Velp. U bent daarvoor van harte uitgenodigd!

eDNA wordt steeds meer gebruikt om de aan- of afwezigheid van soorten aan te tonen. Deze middag vertellen 4 sprekers waarom zij eDNA gebruiken in hun onderzoeken. De nadruk deze middag ligt op het toepassen van eDNA in het kader van natuurwetgeving.

Programma

Toepassen van eDNA in natuuronderzoek

Menno Soes: Projectleider en ecoloog bij Bureau Waardenburg, ecologisch onderzoeksbureau.

Toepassen van eDNA biedt mogelijkheden om soorten waar te nemen die op andere wijze lastig aan te tonen zijn. Menno Soes zal ingaan op de voor- en nadelen, beperkingen en het gebruik van eDNA in de toekomst.

Muizen monitoren met eDNA.

Kees van Bochove: Directeur en onderzoeker bij Datura, een DNA laboratorium.

De aan- of afwezigheid van muizen aantonen met vallenonderzoek vraagt een behoorlijke inspanning. Diverse onderzoeken tonen inmiddels aan dat eDNA zeer geschikt is voor het aantonen van waterspitsmuis en noordse woelmuis. Kees van Bochove bespreekt hoe dit in zijn werk gaat en wat de toepasbaarheid is voor het aantonen van de aanwezigheid van andere zoogdieren

Gebruikt van eDNA in wetenschappelijk onderzoek

Maarten Schrama: Onderzoeker bij het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) – Universiteit Leiden.

eDNA-gebaseerde monitoringsproducten worden voornamelijk gebruikt voor de monitoring van gewervelden. Het CML werkt aan het bruikbaar maken van eDNA voor de monitoring van ongewervelden voor het monitoren van diversiteit en het in kaart brengen van (relatieve) biomassa. Wat zijn hierin de belangrijkste vondsten en uitdagingen.

eDNA monitoring van vissen in de grote rivieren

Ben Griffioen: Onderzoeker bij Imares, IJmuiden.

De huidige vismonitoring in de grote rivieren is grotendeels gebaseerd op fuikonderzoek. In het voorjaar van 2016 zijn eDNA monster verzameld, tegelijk met het fuikenonderzoek. Hoe verhouden de resultaten van het eDNA onderzoek zich tot het fuikonderzoek? Is eDNA bruikbaar voor monitoring van vissen in de grote rivieren?

Algemene informatie

Datum:                       22-02-2017
Tijdstip:                      Inloop: 15:00 uur, start symposium: 15:30 uur
Locatie:                      Helicon Velp, Larensteinselaan 26b, 6882 CT, Velp
Kosten:                      Deelname is kosteloos
Dagvoorzitter:            Johannes Regelink

Aanmelden

 

Mini-symposium natuurbeheer en natuurontwikkeling – Roermond - 19-01-2017

Locatie: Roermond

Bij de praktische uitvoering van natuurbeheer en natuurontwikkeling staat het halen van ecologische doelstellingen natuurlijk voorop. Toch blijkt het in de praktijk niet eenvoudig om hierop te sturen. Om kennis en ervaringen uit te wisselen organiseren Heem, Jonkers Hoveniers, RANOX natuuraannemer en Regelink Ecologie & Landschap op 19 januari 2017 een mini-symposium. Vier sprekers geven een korte presentatie waarna een discussie en aansluitend een borrel plaatsvinden. Een interessante middag voor iedereen die zich bezighoudt met groen- en natuurbeheer en natuurontwikkeling.

Onderwerpen

Sturen op kwaliteit: zoeken naar succesformules

Patrick Kloet – Teamleider – Staatsbosbeheer
Als teamleider is Patrick verantwoordelijk voor het aansturen van beheerders bij Staatsbosbeheer. Patrick zal ingaan op het beleid en het beheer van Staatsbosbeheer en vertelt wat de organisatie van opdrachtgevers verlangt. Waar loopt Staatsbosbeheer tegenop en wat zou veranderd kunnen worden?

Uitvoering van natuurbeheer en -ontwikkeling bij Natuurmonumenten

Frenk Janssen – Coördinator beheer Mergelland/ Maastricht  – Natuurmonumenten
Frenk zorgt voor het beleid en de uitvoering van natuurbeheer en -ontwikkeling bij Natuurmonumenten. Welke eisen stelt Natuurmonumenten aan aannemers? Hoe wordt de kwaliteit van de uitvoering geborgd? Op welke manier wordt daarbij rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna?

Ecologie bij het waterschap: mooie kansen of bijzaak?

Michel Smits – Ecoloog – Waterschap Roer en Overmaas
Als waterschap heb je invloed op het beheer en de inrichting van je eigen stroomgebieden. Tevens beïnvloedt het waterschap het waterpeil van agrarische percelen en natuurgebieden. Werken bij een waterschap biedt kansen voor ecologie. Hoe geeft Waterschap Roer en Overmaas daaraan invulling?

Essentaksterfte: een grote impact op natuur, bos en landschap.

Ronald Buiting – Directeur – Buiting Advies
Sinds kort is Nederland in de ban van de essentaksterfte. Deze bomenziekte grijpt razendsnel om zich heen. Wat zijn de gevolgen? Hoe kunnen we tot een goed plan komen om de effecten en risico’s om te zetten in kansen?

Bijeenkomst Wet natuurbescherming - 16-12-2016

Locatie: Hotel Haarhuis, Stationsplein 1, 6811 KG Arnhem

Symposium ‘Meer natuur in de stad, hoe doe je dat?’ - 24-11-2016

Locatie: Velp, Larensteinselaan 26a, 6882 CT, Velp

Mini-symposium Groenbeheer en Natuurontwikkeling - 10-11-2016

Locatie: TerraNext, Burgermeester Legroweg 33, Eelde

Uitnodiging mini-symposium Groenbeheer en Natuurontwikkeling

Sprekers en onderwerpen

Beheer, beleving en kwaliteit van de stadsparken in Meppel
Carolien van de Bles: Beleidsmedewerker groen en water, afdeling beleid en regie, gemeente Meppel
De gemeente Meppel heeft hele uiteenlopende stadsparken: Van strak aangelegde historische stadsparken met kort gemaaide gazonnen en (solitaire) oude bomen, tot parken met meer een natuurlijk karakter, waarin opgaande vegetatie en wilde bloemen domineren. De gemeente wil de kwaliteit van de parken verbeteren, zowel wat betreft de beleving en het gebruik ervan door bewoners als de natuurkwaliteit. Hoe pakken ze het aan? En hoe zie je keuzes terug in het beheer en de inrichting van de parken?

Essentaksterfte overal zichtbaar: wat zijn de gevolgen en wat kunnen we doen?
Margreet ter Steege: Directeur Buro Bakker, adviesburo voor ecologie, Assen
Essentaksterfte werd in 2010 voor het eerst gezien in de provincie Groningen. Sindsdien grijpt de ziekte razendsnel om zich heen. Essen komen veel voor, en zijn kenmerkend en beeldbepalend in bossen, lanen en langs wegen. Vrijwel overal zijn bomen ziek en zullen verloren gaan. Wat betekent dit voor de bosecologie, de aanwezigheid van verbindende elementen (o.a. vliegroutes voor vleermuizen) en voor de veiligheid in parken en langs wegen? Wat moeten we doen om de effecten van deze ingrijpende ziekte verzachten?

De onlanden: van idee tot uitvoering
Wilfred Alblas: Regio-directeur Groningen, Fryslân en Drenthe van Natuurmonumenten
Natuurmonumenten ontwikkelde de afgelopen jaren het natuurgebied De onlanden. Wilfred Alblas neemt ons mee in het proces dat daaraan vooraf ging. Wat is er van het oorspronkelijke idee uiteindelijk terecht gekomen? En welke tips heeft hij voor toekomstige natuurontwikkeling?

Rekening houden met flora en fauna bij groenbeheer langs infrastructuur
[Onder voorbehoud]: Provincie Groningen
De provincie Groningen houdt al jaren rekening met de natuurwaarden langs de infrastructuur die zij beheren, zowel langs wegen als watergangen. Welke uitdagingen komen ze tegen? Hoe gaan ze om met de weerbarstige praktijk van aannemers? En welke rol heeft hun eigen uitvoeringsdienst hierin?

Praktische informatie

Datum: 10 november
Tijd: 15 – 17 uur (vanaf 15 uur inloop, presentaties beginnen om 15:30)
Locatie: TerraNext, Burgermeester Legroweg 33, Eelde
Kosten: Geen

Aanmelden

 

Veldsymposium Dommelbimd - 24-09-2016

Locatie: Boxtel

Bent u actief in een burgerinitiatief in een natuurgebied of landschap bij u in de buurt? Of hebt u plannen hiervoor? Dan staat u zelf aan het roer om plannen te realiseren. Hierbij kunt u voor vragen komen te staan zoals: Hoe vind ik mijn weg bij de overheid? Welke mogelijkheden zijn er om aan geld te komen en hoe pak ik dat aan? Hoe creëer ik een enthousiaste omgeving die meedoet? Hoe organiseer ik het onderhoud en hoe borg ik continuïteit?

Op zaterdagmiddag 24 september 2016 organiseert het Programma Tweede Natuur van de provincies en het Rijk een veldsymposium met interactieve workshops in het gebied van de Dommelbimd in Boxtel. Deelname is gratis voor iedereen die actief is in een burgerinitiatief op het gebied van natuur en landschap, of plannen heeft hiermee te starten.  Tijdens het Veldsymposium Dommelbimd gaan vertegenwoordigers van burgerinitiatieven uit heel Nederland samen met professionals vanuit de overheid en andere betrokken organisaties met elkaar op zoek naar succesfactoren, kansen en valkuilen.  Het programma start om 12.00 uur aan de Grote Beemd 13 in Boxtel en wordt rond 17.00 uur afgerond. U kunt zich aanmelden via www.dommelbimd.nl

PROGRAMMA

12.00 u. Ontvangst met lunch en welkom door Albert Thijssen van het programma Tweede Natuur en IPO

13.00 u. Het verhaal van de Dommelbimd door Sylvia van Gulik en Toine Cooijmans

13.30 u. Aanvang workshops in het veld (bij slecht weer binnen)

16.00 u. Paneldiscussie over kansen en valkuilen met

  • Irini Salverda (bestuurskundig onderzoeker Alterra / WUR)
  • Willemijn Prast (communicatie adviseur Natuurmonumenten)
  • Sylvia van Gulik (voorzitter en initiatiefnemer Dommelbimd)
  • Albert Thijssen (Programma Tweede Natuur en IPO)
  • Peter Glas (watergraaf Waterschap De Dommel)
  • Peter van de Wiel (wethouder gemeente Boxtel
  • Hans Bleumink (vakjournalist)

16.45 u. Afronding en napraten met hapje en drankje

Symposium Nieuwe Wet natuurbescherming - 16-03-2016

Locatie: Provinciehuis Utrecht

Symposium heeft plaats gevonden op 16 maart 2016.

Bijeenkomst Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek - 22-04-2015

Locatie: Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Huidige natuurwetgeving en nieuwe Wet natuurbescherming

Bijeenkomst Gemeente Leeuwarden - 15-04-2015

Locatie: De Grote Wielen, Leeuwarden

Nieuwe Wet natuurbescherming

Bijeenkomst Provincie Noord-Holland - 15-12-2014

Locatie: Bezoekerscentrum De Hoep, PWN

Samen aan de slag met de natuur

Bijeenkomst Provincie Utrecht - 10-12-2014

Locatie: Provinciehuis Utrecht

Het delen en verspreiden van kennis voor het behoud van de natuur

Expertmeeting Licht & Ecologie - 13-11-2014

Locatie: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Expertisemiddag Gemeente Groningen - 23-04-2014

Locatie: Gemeente Groningen

Ecologisch beleid en het toepassen van de Flora- en faunawet; gedragscode beheer van Stadswerk

Expertisemiddag Gemeente Heerhugowaard - 19-03-2014

Locatie: Gemeente Heerhugowaard

Praktisch toepassen van de Flora- en faunawet

Expertisemiddag Gemeente Westland - 18-02-2014

Locatie: Gemeente Westland

Omgang met de Flora- en faunawet

Symposium Natuur in de Gemeente - 17-10-2013

Locatie: Nijkerk

Natuurwetgeving in de gemeente