De regiobijeenkomsten die plaatsvinden in de regio’s West (Utrecht), Midden (Zwolle) en Noord (Assen) starten met het programma om 09.30 uur. De bijeenkomst in regio Zuid (Den Bosch) gaat om 10.00 uur van start. De tijdstippen zoals deze in het onderstaande overzicht vermeld staan, zullen er voor de bijeenkomst in Den Bosch daarom iets anders uit komen te zien.

Break-out sessies
In het middagprogramma van de regiobijeenkomsten gaan twee sessie rondes plaatsvinden. In elke sessieronde vinden parallel aan elkaar meerdere presentaties en gesprekken plaats. Hieronder is te zien welke onderwerpen op de regiobijeenkomsten aan bod gaan komen en wie de sprekers zijn. Het overzicht wordt binnenkort compleet gemaakt.

Procedure Vergunningaanvraag; de Wet natuurbescherming in de praktijk
Spreker: Martijn Hartman – Omgevingsdienst Haaglanden
Regiobijeenkomst: West

Voor de regiobijeenkomst in Utrecht brengt Omgevingsdienst Haaglanden met een aantal concrete voorbeelden de taak- en rolverdeling van gemeenten, omgevingsdiensten en provincies in beeld.
Onder andere de volgende vragen gaan hierbij beantwoord worden: Hoe zorg je ervoor dat het proces van vergunningaanvraag binnen de gemeentelijke organisatie goed en volledig doorlopen wordt? Welke kennis is minimaal vereist voor de gemeente ambtenaar? Wat wordt verwacht van de vergunningverlener bij de gemeente of de omgevingsdienst?

Procedure Vergunningaanvraag; de Wet natuurbescherming in de praktijk
Spreker: Gert-Jan Kloppenburg en Marco Deenik – Provincie Groningen
Regiobijeenkomst: Noord

Voor de regiobijeenkomst in Assen brengt Provincie Groningen met een aantal concrete voorbeelden de taak- en rolverdeling van gemeenten, omgevingsdiensten en provincies in beeld.
Onder andere de volgende vragen gaan hierbij beantwoord worden: Hoe zorg je ervoor dat het proces van vergunningaanvraag binnen de gemeentelijke organisatie goed en volledig doorlopen wordt? Welke kennis is minimaal vereist voor de gemeente ambtenaar? Wat wordt verwacht van de vergunningverlener bij de gemeente of de omgevingsdienst?

Soortenbescherming onder de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming: wat gaat er in de praktijk veranderen?
Spreker: Harm Dotinga – Vogelbescherming Nederland                                                    en Rienko van de Schuur – Prolander (bijeenkomst regio Noord)
Regiobijeenkomsten: Noord, Zuid en Midden

In deze sessie worden de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen de Flora- en faunawet en de delen over soortenbescherming in de Wet natuurbescherming in vogelvlucht gepresenteerd. Daarbij wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: algemene zorgplicht, actieve soortenbescherming, beschermde inheemse soorten, de verbodsstelsels en de uitzonderingen. Daarna wordt aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden dieper ingegaan op ontheffingen voor ruimtelijke ingrepen die thans op grond van artikel 75 van de Flora- en Faunawet worden verleend. Wat verandert er in dit opzicht inhoudelijk en procedureel onder de Wet natuurbescherming? Welke beleidskeuzes kunnen de provincies hierin nog maken? En wat gebeurt er met bestaande ontheffingen?

Soortbescherming in de praktijk; De praktische wijzigingen tussen de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming
Spreker:
Saskia Guldemond – Provincie Utrecht
Regiobijeenkomst: West

In deze sessie worden de veranderingen inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de huidige ‘individu-bescherming’ onder Artikel 75 van de Flora- en faunawet naar soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming. Wat betekent dit onder andere voor de zorgplicht, beschermingsregimes, belangen en alternatieven en de huidige en de toekomstige uitwerking in de praktijk. Daarbij wordt stilgestaan bij de wijzigingen in beheer en schadebestrijding en de keuzes die provincies hierin nog kunnen maken. Vervolgens wordt aandacht besteed aan problemen-casussen die in de praktijk in veel gemeenten spelen op het gebied van soortenbescherming en (potentiële) oplossingsrichtingen.

Best practice Gemeente Tilburg; Soortmanagementplan en gebiedsontheffing
Spreker:
Mischa Cillessen – Gemeente Tilburg
Regiobijeenkomsten: West, Noord, Zuid en Midden

Bij werkzaamheden in de “oude stad” van Tilburg moet met name rekening worden gehouden met gebouw-bewonende soorten vleermuizen en broedvogels als huismus en gierzwaluw. Uitgangspunt is dat deze soorten te “managen” zijn door het in standhouden van hun leefgebied. Het plan is daarbij gericht op zowel bescherming (voorkomen van calamiteiten) als een proactieve aanpak om de randvoorwaarden van het leefgebied in stand te houden of zelfs te versterken. Het plan zal niet ten alle tijden overtreding van verbodsbepalingen kunnen voorkomen, daarom wordt ook een ontheffing aangevraagd. Het plan beoogd wel negatieve effecten op de populaties van vleermuizen, huismus en gierzwaluw te voorkomen. De maatregelen in dit plan zijn er op gericht de instandhouding van de soorten in de stad blijvend te waarborgen.

Verder worden de volgende vragen verder uitgelicht: Wat is het nut van soortmanagementplannen (SMP’s) voor gemeenten als je kijkt naar sloop- en bouwwerkzaamheden (particulieren) in relatie tot stedelijke soorten? En hoe kan dergelijk natuuronderzoek eruit zien voor het verkrijgen van een gebiedsontheffing?

Van huidige natuurwetgeving naar Wet natuurbescherming
Spreker:
Marieke Kaajan – ENVIR Advocaten
Regiobijeenkomsten: West, Noord, Zuid en Midden

Tijdens deze sessie zal in ieder geval dieper ingegaan worden op de volgende onderwerpen:

  1. Wat gaat er op hoofdlijnen veranderen met de komst van de Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming)?
  2. Welke taken en verantwoordelijkheden hebben gemeenten onder de nieuwe wet?
  3. Hoe kunnen gemeenten zich daar goed op voorbereiden?
  4. Hoe komt het samenspel van de handhaving tussen gemeente en provincie eruit te zien?
  5. Op welke wijze kan de natuurtoestemming goed worden geïntegreerd in het besluitvormingsproces van de Wabo?
  6. Hoe is de situatie als de natuurtoestemming ten onrechte niet is aangevraagd of verleend?
  7. Wanneer is een quick scan, voortoets of passende beoordeling noodzakelijk? Wat kan in dit verband van een initiatiefnemer worden gevergd, en welke acties kan of moet de gemeente (nu al) ondernemen?
  8. Welke uitzonderingen op de vergunningplicht (gebieden en soorten) zijn er? Wat is in dit verband de rol van generieke vrijstellingen en gedragscodes?

Integratie Boswet in Wet natuurbescherming
Spreker:
Anne Reichgelt – Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE)
Regiobijeenkomsten: West, Noord, Zuid en Midden

De boswet wordt straks integraal opgenomen in de Wet natuurbescherming. Wat betekent dit voor gemeenten? Hoe zit het met toezicht en handhaving en wie is wanneer bevoegd gezag? En wat betekent dit onder andere voor de landschapselementen en voor de groenstructuren binnen en buiten de bebouwde kom?
Tijdens deze sessie wordt verder in gegaan op de Boswet zoals wij deze kennen, de veranderingen die plaatsvinden met de integratie van de Boswet in de Wet natuurbescherming en de gevolgen van deze wetswijziging onder andere in relatie tot (de verschillen tussen) de provinciale verordeningen en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van gemeenten.

Applicaties die je helpen bij een goede uitvoer van de Wet natuurbescherming
Spreker:
Chris Driessen – Regelink Ecologie & Landschap
Regiobijeenkomsten: West, Noord, Zuid en Midden

Gemeenten krijgen vanaf in januari 2017 de verantwoordelijkheid om vergunningsaanvragen te toetsen op volledigheid en om te beoordelen of het al dan niet noodzakelijk is een natuurtoestemming aan te vragen bij bevoegd gezag. Hiervoor moeten gemeenten kennis hebben betreffende ecologie en het voorkomen van beschermde soorten.

Tijdens deze sessie gaan we aan de slag met het inzichtelijk krijgen van gereedschappen die de uitvoer en implementatie van de Wet natuurbescherming werkbaar maken. Aan het einde van deze sessie heeft u praktische handvaten gekregen om volledigheidstoetsen uit te voeren, en tevens verschillende manieren onderzocht om kennisbronnen van ecologie en het voorkomen van beschermde soorten te raadplegen.

Open space sessie; Vraag en antwoord
Aanwezige experts:
Medewerkers vanuit de drie provincies uit de betreffende regio (beleid) 
Ministerie van EZ: Jeroen Ostendorf (gedragscodes), Mathijs Tollerton (soortenbescherming), Rudolf Haije (gebiedsbescherming) en Theo van Gelder (Jacht) (is aanwezig op de bijeenkomst in regio Zuid)
Regiobijeenkomst: West

De kans is groot dat je als deelnemer met een of meerdere vragen naar deze dag toe komt, of dat er naar aanleiding van de presentaties die in het ochtenddeel zijn gegeven vragen bij je opkomen. In deze open space sessie kan je als deelnemer je vragen stellen aan de aanwezige experts, vanuit het Ministerie van Economische Zaken en de provincies, op de volgende vlakken: soorten- en gebiedsbescherming, gedragscodes, de PAS en het beleid per provincie

 

 

Ministerie van Economische Zaken Vereniging van Nederlandse Gemeenten

In samenwerking met de provincies:

Province Groningen Provincie Utrecht
Provincie Friesland Provincie Noord Holland
Provincie Drenthe Provincie Zuid-Holland
Provincie Overijssel Provincie Zeeland
Provincie Flevoland Provincie Noord Brabant
Provincie Gelderland Provincie Limburg